>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط ترامتنی اشعار حکمی حافظ شیرازی و ابوالفتح بستی با قرآن کریم  
   
نویسنده غلامعلی زاده جواد ,عرب یوسف آبادی فائزه
منبع زبان و ادبيات عربي - 1396 - دوره : 9 - شماره : 16 - صفحه:203 -224
چکیده    اشعار حافظ شیرازی و ابوالفتح بستی نمونه خوبی از متونی است که از بطن متون پیشین فرهنگ و ادبیات اسلامی متولد و تبدیل به فضایی شده اند، با ابعاد بسیار متنوع که در آن انواع مفاهیم حکمی و اخلاقی از دستورات قرآنی ریشه گرفته اند. هدف اصلی در این پژوهش، کشف و شناخت محورهای مشترک حکمی و اخلاقی شعر بستی و حافظ و نشان دادن انواع روابط ترامتنی این اشعار با قرآن کریم است. برای رسیدن به این هدف بر اساس نظریه ترامتنیت ژرار ژنت اشعار حکمی و اخلاقی هر دو شاعر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که هر دو شاعر در زمینه‌های (قصاص، دعوت به توکل به خدا، پرهیز از دلبستگی به خوشی های ناپایدار دنیا، پرهیز از ظاهربینی و قضاوت سطحی، پرهیز از معاشرت با افراد ناسالم، دعوت به شکرگزاری نعمت‌های الهی، التزام به صبر و بردباری و...) هم عقیده و دارای تشابه هستند؛ علاوه بر این حضور چشمگیرآیات قرآن کریم در جای جای این اشعار، روابط ترامتنی معتبری را تایید می کند و این ارتباط در جهت ایجاد نظام معنایی این اشعار، شامل روابط بینامتنیت و فرامتنیت در نظریه ترامتنیت ژرار ژنت است.
کلیدواژه حافظ شیرازی، ابوالفتح بستی، فرامتنیت، بینامتنیت، اشعار حکمی
آدرس دانشگاه زابل, ایران, دانشگاه زابل, ایران
پست الکترونیکی famoarab@uoz.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved