>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل   
سال:1395 - دوره:23 - شماره:4


  tick  اثر زمان هرس ریشه بر زنده مانی و رشد نهال های ریشه لخت(.+1) بلندمازو در دوره های مختلف آبیاری - صفحه:155-174

  tick  بررسی عوامل موثر بر تعهد و رفتار خریداران در صنایع کارتن سازی - صفحه:233-254

  tick  بررسی قابلیت رنگ بری خمیرکاغذ کرافت زیستی به روش دوست دار محیط زیست Ecf - صفحه:199-214

  tick  بررسی ویژگی های نوری و مکانیکی خمیرکاغذ مرکب زدایی شده باطله اداری به روش خنثی - صفحه:293-314

  tick  تاثیر اشکوب فوقانی بر خصوصیات خاک در اکوسیستم های جنگلی دست کاشت و طبیعی - صفحه:1-24

  tick  تاثیر اصلاح شیمیایی آرد چوب بر جذب آب و واکشیدگی ضخامت طولانی مدت و ریخت شناسی چندسازه چوب پلاستیک - صفحه:175-198

  tick  تاثیر تغییرات طول الیاف انواع خمیرهای کاغذ بازیافتی Occ بر ویژگی های مقاومتی کاغذ کنگره ای - صفحه:255-268

  tick  تاثیر تیمار آب شویی ذرات باگاس و میزان ماده افزودنی Mgcl2 بر خواص تخته خرده چوب- سیمان - صفحه:315-334

  tick  تاثیر تیمار شیمیایی ماده چوبی بر خواص گرمایی و قابلیت ترشوندگی چندسازه آرد چوب- پلی پروپیلن - صفحه:215-232

  tick  تاثیر ویژگی های فیزیوگرافیک رویشگاه بر پراکنش درختان و خشکه دارها در جنگل های آمیخته راش - صفحه:65-86

  tick  تعیین سطح بهینه قطعه نمونه به منظور بررسی شاخص های ساختار مکانی در جنگل های راش نوشهر - صفحه:45-64

  tick  تهیه نقشه خطر وقوع آتش سوزی با استفاده از الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان، جنگل تصادفی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان، شمال شرقی ایران) - صفحه:133-154

  tick  مقایسه کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و معادلات آلومتریک در رابطه با مدل سازی زی توده تنه درختان افراپلت(Acer Velutinum Boiss.) در جنگل های هیرکانی - صفحه:111-132

  tick  پاسخ درختان بنه(Pistacia Atlantica Desf.) به برداشت سقز - صفحه:25-44

  tick  پهنه بندی تراکم درختی جنگل های بلوط زاگرس به روش کریجینگ با استفاده از تصاویر ماهوارهای Worldview-2 برگرفته از پایگاه اطلاعاتی گوگل ارث - صفحه:87-110

  tick  پیش بینی ویژگی های کاغذهای استیله شده و تقویت شده با نانوسلولز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی - صفحه:268-292
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved