>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل   
سال:1393 - دوره:21 - شماره:2


  tick  اثر اندازه روشنه و خشکه دارها بر تجدید حیات طبیعی درختان در جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس - صفحه:149-168

  tick  اثر تیمار حرارتی با روغن کلزا بر مقاومت به پوسیدگی چوب صنوبر دلتوئیدس - صفحه:117-133

  tick  اثر متغیرهای اقلیمی (دما و بارندگی) بر پهنای حلقه های رویشی درختان شاخه زاد بلوط ایرانی در ناحیه زاگرس میانی (مطالعه موردی: جنگل های شهرستان خرم آباد) - صفحه:43-60

  tick  اثر هالوپرایمینگ بر شکست خواب و بهبود جوانه زنی بذر ارغوان (Cercis Siliquastrum L.) - صفحه:85-104

  tick  ارزیابی مقاومت سه گونه اکالیپتوس (E.Saligna, E. Camaldulensis, E. Microtheca) در مراحل اولیه رشد تحت تنش نمک کلرید کلسیم در شرایط آزمایشگاه - صفحه:169-184

  tick  ارزیابی نواحی مستعد اکوتوریسم با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (Ahp )(مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابلرود، مازندران) - صفحه:185-202

  tick  بررسی اثر متقابل نوع پرکننده و عامل آهاردهی (Akd) بر ویژگی های کاغذ چاپ و تحریر - صفحه:133-148

  tick  بررسی تاثیر اختلاط سطوح مختلف خمیرکاغذ مرکب زدایی شده مخلوط کاغذ باطله اداری بر ویژگی های خمیرکاغذ Apmp تبریزی - صفحه:1-14

  tick  بررسی وضعیت تغییرات تنوع گونه های درختی و درختچه ای در پارامترهای فیزیوگرافی، خاک و پوشش گیاهی (در سری یک طرح جنگل داری دکتر بهرام نیا) - صفحه:61-84

  tick  تاثیر استفاده از خمیرکاغذ سودای باگاس بر ویژگی های خمیرکاغذ مرکب زدایی شده شرکت لطیف - صفحه:31-45

  tick  معرفی علمی چوب معروف به فوفل مورد استفاده در سازه ای موسیقی ایرانی - صفحه:105-116

  tick  مقایسه پیش بینی شاخص قیمت تولید کننده محصولات چوب و کاغذ ایران با دو روش شبکه عصبی مصنوعی و فرآیند خود همبستگی جمعی میانگین متحرک - صفحه:15-30
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved