>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل   
سال:1389 - دوره:17 - شماره:1


  tick  اثر تغییرات Ph محیط بر کارآیی مرکب زدایی آنزیمی از کاغذهای باطله اداری با استفاده از سلولاز حاصل از قارچ Aspergillus Niger - صفحه:17-32

  tick  ارزش گذاری تفرجگاهی جنگل های مانگرو در منطقه حفاظت شده حرا به روش هزینه سفر (Tcm) - صفحه:33-48

  tick  ارزیابی شدت فعالیت کامبیوم در نهال های صنوبر دلتوئیدس به وسیله روش سوزن زنی - صفحه:1-16

  tick  بررسی تاثیر تالاب Ph بر کارآئی رنگ بری آنزیمی خمیر گرافت باگاس - صفحه:79-92

  tick  بررسی کیفیت سطح لبه Mdf طی فرآیند فرزکاری - صفحه:49-64

  tick  بررسی مقاومت به پوسیدگی چند سازه باگاس - پلی پروپیلن - صفحه:117-128

  tick  تعیین شاخص های موثر بر توسعه صنعت مبلمان ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) - صفحه:105-116

  tick  طراحی شبکه جاده های حوزه طرح جنگل داری چند منظوره آرمرده بانه با استفاده از Gis - صفحه:129-133

  tick  قابلیت حذف یون های فلزی از پساب با استفاده از برگ درختان (مطالعه موردی: سه گونه درختی سوزنی برگ؛ کاج جنگلی، زربین و سرو نقره ای) - صفحه:93-104

  tick  مقایسه تغذیه، بازگشت و بازجذب عناصر غذایی در رویشگاه های توسکای ییلاقی و دارتالاب در منطقه تشبندان آمل - مازندران - صفحه:65-78
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved