>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی توزیع بارش های روزانه با روش nrc (مطالعه موردی: تبریز، مراغه، ارومیه و مهاباد)  
   
نویسنده بانان فردوسی فاطمه ,دین پژوه یعقوب
منبع آب و خاك - 1396 - دوره : 31 - شماره : 5 - صفحه:1481 -1496
چکیده    در این مطالعه، از بارش های روزانه ایستگاه های تبریز، مراغه، ارومیه و مهاباد جهت بررسی منحنی های بارش نرمال شده (nrc) استفاده شد. منحنی های بارش نرمال شده، نشان دهنده تغییرات درصد تجمعی مقادیر بارش های روزانه (x_k) به ازای درصد تجمعی تعداد روزهای همراه با بارش (y_k) است. برای بررسی این منحنی ها، از دو مدل رایج در هیدرولوژی شامل x_k= ay_k exp(by_k) و x_k= y_k exp[-b(1-y_k)^c] استفاده شد، افزون بر این، پانزده مدل دیگر (از جمله، توانی، نمایی و ...) نیز برای ایستگاه ها مورد آزمون واقع شد. این کار، هم برای تمامی روزهای بارانی دوره آماری و هم برای بارش های روزانه هر ماه به طور جداگانه (در هر ایستگاه) تکرار شد. از بین مدل های مذکور، مناسب ترین مدل با توجه به آماره های rmse و r² انتخاب گردید. نتایج نشان داد که تقریبا در همه ایستگاه‌ها، مدل x_k= y_k exp[-b(1-y_k)^c] کمترین مقدار rmse و بیشترین مقدار r² را دارا بود و به عنوان مناسب ترین مدل برای بسط منحنی های بارش نرمال شده انتخاب شد. با این حال، در ماه آوریل (در تبریز) مدل نمایی سه پارامتری و در ماه اوت (در مهاباد) مدل چندجمله ای درجه 4 به عنوان مدل مناسب انتخاب گردید. افزون بر این، اختلاف آماره r² این دو مدل با مشاهدات (در هر دو سری) کمتر از 0001/0 به دست آمد. در پرباران ترین و کم باران ترین ماه های سال، دامنه تغییرات rmse بین 2559/0 میلی متر در آوریل (مراغه) و 6709/0 میلی متر در آوریل (تبریز) و مقادیر r² بین 9992/0 در اوت (مراغه) و 9999/0 در آوریل (مراغه) حاصل شد. در حالت کلی، میتوان نتیجه گرفت که در نیمی از روزهای همراه با بارش، کمتر از پانزده درصد کل عمق بارش نازل می شود.
کلیدواژه بارش روزانه، توزیع زمانی و مکانی، مدل تجربی، منحنی های بارش نرمال شده
آدرس دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی آب, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی آب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved