>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی نرخ فرسایش و رسوب در کاربری های مختلف حوضه آبخیز تمر استان گلستان با استفاده از مدل swat  
   
نویسنده کیانی فرشاد ,بهتری نژاد بهروز ,نجفی نژاد علی ,کابلی عبدالرضا
منبع آب و خاك - 1396 - دوره : 31 - شماره : 5 - صفحه:1383 -1395
چکیده    یکی از معضلات بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به عنوان یکی از قطب های کشاورزی کشور مشکل فرسایش شدید خاک می باشد. با توجه به وجود پهنه وسیع اراضی لسی که دارای ماهیتی فرسایش پذیر می باشند، مدیریتی منسجم در این راستا را می طلبد. حوضه مورد مطالعه در شرق استان گلستان واقع شده است و مساحتی در حدود 1524 کیلومتر مربع دارد. در این مطالعه از مدل swat جهت شبیه سازی فرسایش و رسوب استفاده گردید. واسنجی و اعتبارسنجی داده‌های شبیه‌سازی شده و مشاهداتی، توسط swat-cup و الگوریتم sufi-2 در حوضه انجام شد. مقادیر شبیه سازی شده عموما با مقادیر مشاهداتی دبی و رسوب ایستگاه هیدرومتری تمر طی دوره واسنجی و اعتبارسنجی همخوانی داشتند. برای دبی خروجی حوضه ضرائب ns، r^2، r-factor و p-factor به ترتیب برای واسنجی 76/0، 77/0، 06/0 و 69 و برای اعتبارسنجی 75/0، 72/0، 05/0 و 69 به دست آمد. برای رسوب ضرائب ns، r^2، r-factor و p-factor به ترتیب برای واسنجی 54/0، 62/0، 15/0 و 16 و برای اعتبارسنجی 55/0، 61/0، 35/0 و 12 بود. نتایج نشان داد که کشاورزی آبی با متوسط فرسایش و رسوب به ترتیب 95/24 و 56/15 تن در هکتار و کشاورزی دیم با متوسط فرسایش و رسوب به ترتیب 23/20 و 33/12 تن در هکتار بیشترین مقدار فرسایش و رسوب را دارند. همچنین مدل وضعیت فرسایش حوضه را با مقدار رسوب ویژه (49/6 تن در هکتار) و فرسایش (28/10 تن در هکتار) متوسط ارزیابی نمود.
کلیدواژه عدم قطعیت، مدلسازی، مدل رقومی ارتفاع، swat-cup
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه آبخیزداری, ایران, شرکت سهامی آب منطقه ای استان گلستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved