>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرات ماده آلی محلول بر جذب علف کش متری بیوزین در دو خاک مختلف  
   
نویسنده ریگی محمدرضا ,فرحبخش محسن
منبع آب و خاك - 1396 - دوره : 31 - شماره : 5 - صفحه:1313 -1324
چکیده    مصرف بی رویه و نادرست آفت کش ها سبب آلودگی محیط زیست شده است. به منظور کاهش تحرک این ترکیبات در خاک و آلودگی محیط زیست، لزوم کمی نمودن سرنوشت علف کش هایی با مصرف خاکی وجود دارد. در این تحقیق جذب ماده آلی محلول با غلظت های 0، 10، 20، 40، 80 و 160 میلی گرم کربن آلی در لیتر در دو خاک در شرایط آزمایشگاهی و در دمای ثابت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر ph و ماده آلی محلول با غلظت های مختلف (0، 10، 40 و 160 میلی گرم در لیتر) بر جذب علف کش متری بیوزین (با مقادیر 5/1، 2، 3، 4، 5 و 6 میلی گرم در کیلوگرم) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که ماده آلی محلول بر روی خاک ها جذب سطحی شده و هم دماهای آن ها با مدل فروندلیچ مطابقت داشت. جذب سطحی علف کش متری بیوزین در هر دو خاک 1 و 2 در حضور ماده آلی محلول کاهش نشان داد. به طوری که بیشترین مقدار جذب متری بیوزین در هر دو خاک 1 و 2 در تیمار بدون حضور ماده آلی محلول به ترتیب 19/38 و 71/29 میلی گرم در کیلوگرم و کمترین میزان در تیمار 160 میلی گرم ماده آلی محلول در لیتر به ترتیب 75/7 و 42/5 میلی گرم در کیلوگرم بدست آمد. جذب متری بیوزین در دامنه ph 5/54 در خاک 1 و 2، در تیمار عدم حضور ماده آلی محلول به ترتیب 54/8 و 23/6 درصد بیشتر از تیمار حضور ماده آلی محلول محاسبه گردید. به طور کلی افزایش غلظت ماده آلی محلول، سبب کاهش جذب متری بیورزین بر روی دو خاک گردید.
کلیدواژه آفت کش، تریازین، کربن آلی محلول، هم دمای جذب
آدرس مجتمع آموزش عالی سراوان, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی, گروه علوم و مهندسی خاک, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved