>
Fa   |   Ar   |   En
   ریزمقیاس سازی نقشه رقومی کربن آلی خاک  
   
نویسنده فاتحی شاهرخ ,محمدی جهانگرد ,صالحی محمد حسن ,مومنی عزیز ,تومانیان نورایر ,جعفری اعظم
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 4 - صفحه:1142 -1157
چکیده    ریزمقیاس سازی نقشه های رقومی خاک یک گزینه ی مطرح برای تهیه داده های با قدرت تفکیک مکانی ریز در شرایطی است که تنها داده های با قدرت تفکیک مکانی درشت وجود دارد. با توجه به اهمیت نقشه هایی رقومی کربن آلی خاک با قدرت تفکیک مکانی ریز برای بررسی اثر تغییر اقلیم بر روی اکوسیستم، امنیت غذائی، آب و خاک و عدم وجود چنین داده هائی در کشور، در این مطالعه، امکان ریزمقیاس سازی نقشه ی رقومی کربن آلی خاک از اندازه پیکسل 50 متر به 10 متر با استفاده از دو روش مستقیم و نمونه برداری نقطه ای در قالب مدل های خطی تعمیم یافته، درختان رگرسیون و شبکه ی عصبی مصنوعی در زیرحوضه ی آبخیز مرک به وسعت 24000 هکتار واقع در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 320 نقطه مشاهداتی منتج از داده های میراثی خاک و همچنین متغیرهای کمکی شامل 23 متغیر از مشتقات مدل رقومی ارتفاع، شاخص های تصاویر لندست تی ام مانند شاخص رس، پوشش گیاهی نرمال شده و اندازه ذرات و متغیرهای کیفی ژئومورفولوژی، سنگ شناسی و کاربری اراضی در فرآیند ریزمقیاس سازی استفاده شدند. نتایج نشان داد عملکرد روش ریزمقیاس سازی نمونه برداری نقطه ای تا حدودی از روش مستقیم بهتر است. همچنین در هر دو روش ریز مقیاس سازی، الگوریتم مدل سازی با درختان رگرسیون (57/0= adjusted r2 ، 23/022/0= rmse) دارای صحت و کارائی بالاتری نسبت به مدل های خطی تعمیم یافته (57/049/0= adjusted r2 ، 26/022/0= rmse) و شبکه ی عصبی (47/045/0= adjusted r2، 28/027/0= rmse) است. با وجود این، در آینده به اجرای پژوهش های بیشتری در زمینه ی روش های مختلف ریزمقیاس سازی نقشه های رقومی خاک نیاز است.
کلیدواژه روش مستقیم، ریز مقیاس سازی، کربن آلی خاک، نمونه برداری نقطه ای
آدرس دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه خاکشناسی, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه خاکشناسی, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه خاکشناسی, ایران, موسسه ی تحقیقات خاک وآب, ایران, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده کشاورزی, گروه خاک شناسی, ایران
پست الکترونیکی a.jafari@uk.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved