>
Fa   |   Ar   |   En
   آنالیز خشکی رودخانه از دیدگاه هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه)  
   
نویسنده ناظری تهرودی محمد ,خلیلی کیوان ,بهمنش جواد ,زینال زاده کامران
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 4 - صفحه:1025 -1042
چکیده    با تحلیل سوابق تاریخی پدیده‌ی خشکسالی و با تکیه بر آمار و اطلاعات موجود می‌توان احتمال‌ وقوع خشکسالی را برای مناطق مختلف برآورد نمود و با ایجاد طرح‌های مواجهه با خشکسالی‌ مشکلات ناشی از آن را تا حد زیادی کاهش داد. در این تحقیق با استفاده از داده های دبی روزانه رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه، سری زمانی حجم خشکی رودخانه های مورد نظر، استخراج گردید. بعد از بررسی اولیه، داده های حجم خشکی رودخانه های دریاچه ارومیه با استفاده از توابع رایج هیدرولوژی برازش داده شد و تابع لاگ پیرسون نوع 3 به عنوان توزیع غالب انتخاب گردید. با استفاده از توزیع غالب و روش تخمین پارامتر گشتاورهای میانگین متفرقه، دوره بازگشت حجم خشکی 2 تا 10000 ساله استخراج گردید. نتایج محاسبه دوره بازگشت نشان دهنده حجم خشکی حدود 92، 125، 228، 150، 110، 1742، 90، 77، 690، 280، 65 و 68 میلیون متر مکعب به ترتیب در رودخانه های شهرچای، باراندوزچای، نازلوچای، مهابادچای، روضه چای، گادارچای، سیمینه رود، زولاچای، آجی چای، صوفی چای، لیلان چای و مردوق چای در دوره بازگشت 10000 ساله بود. نتایج بررسی روش های تخمین پارامترهای تابع توزیع آماری لاگ پیرسون نشان داد که روش گشتاورهای میانگین متفرقه از بین 4 روش ذکر شده بیشترین دقت را دارد.
کلیدواژه آنالیز خشکی هیدرولوژیکی، توابع آماری، حجم خشکی رودخانه، دریاچه ارومیه
آدرس دانشگاه بیرجند, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران
پست الکترونیکی k.zeinalzadeh@urmia.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved