>
Fa   |   Ar   |   En
   تخمین تبخیر و تعرق واقعی بوسیله مدل اگرو هیدرولوژیکی و تکنیک سنجش از دور  
   
نویسنده یعقوب زاده مصطفی ,برومندنسب سعید ,ایزدپناه زهرا ,سیدکابلی حسام
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 4 - صفحه:997 -1008
چکیده    تخمین دقیق تبخیر و تعرق نقش مهمی در بیلان آب در سطح حوضه، دشت و در مقیاس منطقه‌ای برای بهبود و برنامه‌ریزی مدیریت منابع آب وکشاورزی ایفا می کند. روش‌های مختلفی مانند نسبت باون و لایسیمتر برای اندازه‌گیری تبخیر و تعرق وجود دارند ولی استفاده از این روش‌ها به دلیل اندازه‌گیری نقطه‌ای تبخیر و تعرق، در سطح یک منطقه وسیع، وقت و هزینه زیادی را بکار می‌گیرد. بدین منظور در این پژوهش برای تعیین تبخیر و تعرق واقعی از دو مدل اگروهیدرولوژیکی swap و مدل سنجش از دور sebal با کمک تصاویر مودیس و داده‌های مزارع فاروب و سلیمانی واقع در دشت نیشابور استفاده شده است. برای بدست آوردن پارامترهای بیلان آب مورد نیاز مدل swap از شیوه مهندسی معکوس استفاده شده است. با وجود اینکه مدل swap مقدار آبیاری و تبخیر و تعرق را با تفکیک زمانی بالا تعیین کند، الگوریتم sebal می‌تواند تغییرات محصول مانند شاخص سطح برگ، شاخص ndvi و تبخیر و تعرق را با تفکیک مکانی بالا تخمین بزند. نتایج مدل swap با داده‌های اندازه‌گیری شده رطوبت خاک واسنجی و صحت سنجی شده است. مقادیر خطای rmse برابر 635/0 و 674/0 میلی متر بر روز و خطای mae برابر 15/0 و 53/0 میلی متر بر روز و ضریب تبیین (r2) 915/0 و 964/0 حاصل از مقایسه نتایج الگوریتم sebal و مدل swap برای دو مزرعه نشان می‌دهد دو مدل تفاوت معنی‌داری با هم ندارند.
کلیدواژه الگوریتم sebal، تبخیر و تعرق، تصاویر مودیس، مدل swap
آدرس دانشگاه بیرجند, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی آب, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده مهندسی علوم آب، دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده مهندسی علوم آب، دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول, دانشکده مهندسی عمران, ایران
پست الکترونیکی hesamkaboli@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved