>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط انرژی انتگرالی آب در دامنه‌های مختلف رطوبتی با شاخص s در خاک‌های با بافت متوسط و سبک  
   
نویسنده زنگی آبادی مهدی ,گرجی منوچهر ,شرفا مهدی ,کشاورز پیمان ,سعادت سعید
منبع آب و خاك - 1396 - دوره : 31 - شماره : 2 - صفحه:386 -398
چکیده    کیفیت فیزیکی خاک یکی از مهم ترین مباحث مطرح در ارتقاء کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی محسوب می گردد. شاخص انرژی انتگرالی آب در دامنه های مختلف رطوبتی به عنوان یکی از شاخص های فیزیکی کیفیت خاک، بیان گر مقدار انرژی مورد نیاز گیاه برای جذب واحد حجم آب خاک است. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط انرژی انتگرالی آب در دامنه های مختلف رطوبتی با شاخص s در پنج کلاس بافتی خاک شامل لوم، لوم شنی، لوم سیلتی، لوم رسی و لوم رسی سیلتی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق در استان خراسان رضوی انجام شد. در این مطالعه پس از انجام نمونه‌برداری های لازم از خاک 30 نقطه ایستگاه و انجام اندازه گیری های آزمایشگاهی و صحرایی، پارامترهای منحنی رطوبتی، شاخص s، آب قابل استفاده گیاه، دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت، گنجایش انتگرالی آب و انرژی انتگرالی آب در دامنه های مختلف رطوبتی محاسبه و در نهایت رابطه آماری ویژگی های اندازه گیری شده با شاخص انرژی انتگرالی آب مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش شاخص s، با کاهش معنی دار مقدار انرژی انتگرالی آب در دامنه آب قابل استفاده گیاه (ظرفیت مزرعه در مکش 100 سانتی متر آب) و گنجایش انتگرالی آب و به بیان دیگر کاهش مقدار انرژی مورد نیاز گیاه جهت جذب واحد حجم آب خاک همراه بود. بر اساس نتایج این مطالعه، عامل شکل منحنی رطوبتی خاک و شاخص s مهم ترین عوامل تعیین کننده مقدار شاخص انرژی انتگرالی آب در دامنه های مختلف رطوبتی بودند. در مجموع این مطالعه نشان داد که با استفاده از شاخص انرژی انتگرالی آب، امکان تمایز کیفیت فیزیکی خاک های با مقادیر یکسان دامنه رطوبتی میسر میگردد.
کلیدواژه آب قابل استفاده گیاه، دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت، گنجایش انتگرالی آب
آدرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی, بخش تحقیقات خاک و آب, ایران, دانشگاه تهران, پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, گروه علوم و مهندسی خاک, ایران, دانشگاه تهران, پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, گروه علوم و مهندسی خاک, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی, بخش تحقیقات خاک و آب, ایران, موسسه تحقیقات خاک و آب, بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی, ایران
پست الکترونیکی saeed_saadat@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved