>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر عوامل محیطی و رسوب معلق در انتقال آلودگی کالیفرم به کمک مدل ریاضی  
   
نویسنده جوادی اورته چشمه جلیل ,کاشفی پور محمود
منبع آب و خاك - 1396 - دوره : 31 - شماره : 2 - صفحه:345 -358
چکیده    محدودیت منابع آب و افزایش احتمالی آلودگی آبها به انواع آلاینده‏ها در اثر فعالیت‏های انسانی منجر به تشدید طرح کنترل کیفیت آبها گردیده است. در استانداردهای جهانی باکتری کالیفرم شاخص ورود فاضلاب انسانی و حیوانی به منابع آب به شمار می‏رود. در این مقاله با استفاده از مدل یک‏بعدی faster به مدل‏سازی باکتری کالیفرم پرداخته شده است. نتیجه تحقیقات بسیاری از محققین نشان می‏دهد که بخش عمده‏ای از مدل‏سازی عددی کالیفرم، تخمین مناسبی از ضریب زوال است. در مدل‎‏سازی باکتری کالیفرم، از ضریب زوال متغیر و دینامیک ‏و همچنین از داده‏های گرفته شده از رودخانه کارون ایران به عنوان مطالعه موردی استفاده گردید. یک مدل که رابطه بین ضریب زوال و پارامترهای محیطی از جمله دما، کدورت، تشعشع و غلظت رسوب معلق را شرح ‏دهد با استفاده از واسنجی توسعه یافت و به مدل عددی faster اضافه گردید. سپس با استفاده از مجموعه‏ای دیگر از داده‏های موجود، مورد صحت‏سنجی قرار گرفت. مقایسه غلظت کالیفرم پیش‏بینی شده با مقادیر اندازه‏گیری شده در مرحله واسنجی و صحت‏سنجی نشان داد که وقتی از ضریب زوال متغیر و دینامیک به جای بهترین ضریب زوال ثابت بدست آمده (1-^0/05hr ) استفاده شود، مقدار خطا به ترتیب حدود 31 درصد و 24 درصد بهبود می‏یابد.
کلیدواژه کیفیت آب، رودخانه کارون، واسنجی و صحت‏سنجی، ضریب زوال، مدل faster
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران. دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده مهندسی علوم آب, ایران
پست الکترونیکی kashefipour@excite.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved