>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر قارچ آسپرژیلوس نایجر و کود سبز بر انحلال فسفر خاک در شرایط انکوباسیون  
   
نویسنده احسانی نژاد آزاده ,عباسپور علی ,اصغری حمیدرضا ,صمدلویی حمیدرضا
منبع آب و خاك - 1396 - دوره : 31 - شماره : 2 - صفحه:597 -608
چکیده    حل شدن فسفر خاک توسط ریز جانداران حل‌کننده فسفات و استفاده از مواد آلی در مدیریت حاصلخیزی خاک مناسب‌تر از کودهای شیمیایی است. به‌منظور بررسی اثر آسپرژیلوس نایجر و کود سبز بر فراهمی فسفر خاک آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 10 تیمار و سه تکرار طی یک دوره 70 روزه و به صورت انکوباسیون انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارتند از: c: شاهد ، as: آسپرژیلوس نایجر ، a: کود سبز ، s: ساکارز ، p: سنگ فسفات، as+ a ، as+s ، as+p ، as+p +s ، as+p + a. پس از 70 روز ph ، هدایت الکتریکی، فسفر قابل جذب و محلول در خاک اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد در طول زمان با به کارگیری تیمارها ph خاک کاهش و هدایت الکتریکی، فسفر محلول و فسفر قابل دسترس خاک افزایش یافته است. بیشترین فسفر محلول و قابل دسترس در تیمار as+p + a مشاهده شد بطوری که فسفر محلول را 58 درصد و فسفر قابل دسترس خاک را 43 درصد افزایش داد. نتایج حاصله موید آن است که استفاده از ریز جانداران حل کننده فسفات و مواد آلی می تواند موجب افزایش انحلال فسفر خاک گردد.
کلیدواژه قارچ حل کننده فسفات، اسیدآلی، سنگ فسفات، فسفر، قارچ حل کننده فسفات، ماده آلی
آدرس دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده کشاورزی, ایران
پست الکترونیکی hsamadlouie@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved