>
Fa   |   Ar   |   En
   تغییر در قابلیت استفاده و اجزاء مس در ریزوسفر آفتابگردان در خاک آلوده تیمارشده با کلات کننده ها  
   
نویسنده رحمانیان محمد ,حسین پور علیرضا ,ادهمی ابراهیم ,متقیان حمیدرضا
منبع آب و خاك - 1396 - دوره : 31 - شماره : 2 - صفحه:509 -521
چکیده    ویژگی های زیستی و شیمیایی محیط ریزوسفر از جمله فراهمی و اجزاء شیمیایی فلزات در آن با توده خاک متفاوت است. این پژوهش به منظور بررسی تغییر در قابلیت استفاده و اجزاء مس در ریزوسفر آفتابگردان (helianthus annuus l.) در یک خاک شنی آلوده به مس تیمار شده با کلاتکننده ها (edta، اسید سیتریک و عصاره کود مرغی) در شرایط گلخانه ای انجام شد.edta و اسید سیتریک در سطوح غلظتی صفر، 5/0 و 1 میلیمول بر کیلوگرم خاک و عصاره کود مرغی در سطوح غلظتی صفر، 5/0 و 1 گرم بر کیلوگرم خاک استفاده شدند. تعداد سه بذر آفتابگردان در هر ریزوباکس کاشته شد. بعد از 10 هفته گیاهان برداشت شدند و خاک های ریزوسفری و توده جدا شدند. مس قابل استفاده با استفاده از 7 روش عصاره گیری شیمیایی و جزءبندی مس در خاک های ریزوسفری و توده اندازه‌گیری شد. ویژگی های خاک ریزوسفری با خاک توده متفاوت بود. مقدار مس عصاره گیری شده به روش های مختلف در خاک های ریزوسفری کمتر از خاک های توده بود. دامنه تغییرات مس عصاره گیری شده با عصاره گیرها از 023/0 تا 83/1 میلی گرم بر کیلوگرم بود. در خاک های ریزوسفری و توده تیمارشده با کلات کننده ها، بیشترین مقادیر مس به ترتیب در اجزاء باقیمانده، پیوند شده با ماده آلی، پیوند شده با اکسیدهای آهن و منگنز، پیوند شده با کربنات ها و تبادلی بود. میانگین اجزاء مس پیوند شده با کربنات ها، پیوند شده با اکسیدهای آهن و منگنز و جزء باقیمانده در شرایط ریزوسفری بیشتر از توده خاک بود. میانگین جزء پیوند شده با ماده آلی در شرایط ریزوسفری کمتر از توده خاک بود. دامنه تغییرات اجزاء مس از 81/2 تا 95/12 میلی گرم بر کیلوگرم بود.
کلیدواژه جزءبندی، توده خاک، edta ,اسید سیتریک، عصاره کود مرغی
آدرس دانشگاه یاسوج, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران. دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه یاسوج, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران
پست الکترونیکی hrm_61@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved