>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه‌ نکویی شاخص‌های آماری مختلف برای ارزیابی مدل‌های نفوذ آب به خاک  
   
نویسنده میرزائی سلمان ,قربانی دشتکی شجاع ,خداوردی لو حبیب
منبع آب و خاك - 1394 - دوره : 29 - شماره : 1 - صفحه:164 -175
چکیده    قابلیت مدل‌ها در شبیه سازی فرایندهای خاک عموماً با مقایسه مقادیر اندازه گیری و برآورد شده سنجیده می‌شود. انتخاب و استفاده از شاخص-های آماری مناسب و تفسیر نتایج برای ارزیابی مدل های نفوذ آب به خاک، چالشی اساسی است، زیرا هر کدام از شاخص ها بر نوع خاصی از خطاها تاکید دارد. هدف از این پژوهش، مقایسه نکویی شاخص های آماری مختلف برای ارزیابی مدل های نفوذ آب به خاک است. بدین منظور، مجموعه داده ای دربرگیرنده 145 نقطه-داده اندازه‌گیری شده از نفوذ آب به خاک‌های مختلف ایران با روش استوانه های مضاعف استفاده شد. پارامترهای مدل ها به روش بهینه سازی حداقل مربعات خطا با استفاده از نرم افزار matlab 7.7.0 (r2008b) تعیین شد. سپس، قابلیت مدل های نفوذ آب به خاک با شاخص های ضریب تبیین (r2)، ریشه میانگین مربعات خطا (rmse) و شاخص کارآیی (nsei) و فرم‌های اصلاح شده آن (از جمله nseji، nsesqrti، nselni و nseii) تعیین و نکویی این شاخص‌ها در انتخاب مدل برتر مقایسه شد. نتایج نشان داد که میانگین شاخص rmse همیشه نمی‌تواند شاخص مناسبی برای ارزیابی مدل‌های نفوذ آب به خاک باشد. شاخص nsei، nseji، nsesqrti و nselni نیز به دلیل حساس بودن به مقادیر بزرگ داده ها نتوانستند تمایز بین مدل ها را در برآورد نفوذ تجمعی آشکار کنند. شاخص nseii با وزن دهی بیش‌تر به داده های نفوذ در زمان های کوتاه تر، به عنوان شاخص آماری مناسب برای مقایسه قابلیت مدل ها نفوذ انتخاب شد. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان داد که قابلیت شاخص‌های آماری مختلف برای ارزیابی مدل ها بستگی به میزان تاثیر آن ها از مقادیر داده های نفوذ در سری های متفاوت زمانی است.
کلیدواژه خطا، قابلیت شاخص های آماری، نفوذ آب به خاک
آدرس دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved