>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر شوری و لجن فاضلاب بر فراهمی و جذب فلزات سنگین توسط گیاه جو  
   
نویسنده فلاحتی مروست علی ,حسین پور علیرضا ,طباطبایی سید حسن
منبع آب و خاك - 1392 - دوره : 27 - شماره : 5 - صفحه:985 -997
چکیده    هدف این پژوهش، بررسی اثر شوری خاک برفراهمی و جذب کادمیم، سرب، نیکل، روی و مس در یک خاک تیمار شده با لجن فاضلاب بود. شوری خاک (2، 4، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر، عصاره گل اشباع) با نسبت 1:1 با استفاده از نمک های کلرید سدیم و کلرید کلسیم ایجاد گردید و خاک به مدت یک ماه در رطوبت مزرعه نگه داری شد. سپس خاک، با لجن فاضلاب (5/1درصد) تیمار گردید و به مدت یک ماه، خوابانده شد. قبل از کشت، غلظت فلزات سنگین در محلول، کلرید محلول و فلزات سنگین عصاره گیری شده باDTPA –TEA تعیین گردید. سپس گیاه جو کشت و 10 هفته پس از جوانه زنی، قسمت های هوایی برداشت و شاخص های گیاهی (عملکرد، غلظت و جذب) تعیین شدند. نتایج نشان داد که کلیه سطوح شوری خاک باعث افزایش معنی دار مقادیر محلول و قابل استفاده کادمیم، سرب، نیکل، روی و مس شد. شوری خاک بر غلظت وجذب کادمیم و سرب گیاه اثر معنی‌داری (05/0p < ) داشت در حالیکه بر غلظت و جذب روی و مس اثر معنی داری (05/0p < ) نداشت. نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد لجن فاضلاب باعث افزایش غلظت قابل استفاده و محلول فلزات سنگین در خاک شد و یون کلر نقش موثری در قابلیت استفاده آن ها در خاک داشت. بنابراین نتایج بدست آمده می تواند برای ارزیابی جذب فلزات سنگین، در خاک های شور تیمارشده با لجن فاضلاب، استفاده شود.
کلیدواژه جذب ,شوری ,فراهمی ,فلزات سنگین ,لجن فاضلاب
آدرس دانشگاه شهرکرد, ایران, دانشگاه شهرکرد, ایران, دانشگاه شهرکرد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved