>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه مدلهای CE-QUAL-W2 و DYRESM در شبیه‌سازی توزیع دما در مخزن سد پانزده خرداد  
   
نویسنده خواجه پور محمدابراهیم ,اقبال زاده افشین ,شیاسی ارانی مجتبی ,افتخاری مرتضی ,جوان میترا
منبع آب و خاك - 1393 - دوره : 28 - شماره : 2 - صفحه:343 -352
چکیده    احداث سد بر روی رودخانه، جریان پویا و در حال حرکت (اکوسیستم رودخانهای) را به آبی ایستا و راکد (اکوسیستم دریاچهای) تبدیل می‌نماید. مهم‌ترین تفاوت این دو اکوسیستم زمان ماند و لایهبندی شدن آب است که باعث میشود کیفیّت آب رودخانه قبل از مخزن سد و بعد از آن متفاوت باشد. در این تحقیق در ابتدا به شبیه‌سازی توزیع حرارت در مخزن سد پانزده خرداد طی سال 1376 توسط مدل دوبعدی متوسط‌گیری شده در عرض CE-QUAL-W2 پرداخته شد. در ادامه نتایج حاصل از این مدل با نتایج حاصل از شبیه‌سازی مدل یک‌بعدی عمقی DYRESM و نیز با داده‌های صحرایی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو مدل در شبیه سازی پروفیل های حرارتی مخزن در دوران اختلاط مخزن و نیز پیش بینی زیرلایه و میان‌لایه در دوران لایه‌بندی موفق عمل کردهاند اما مدل DYRESM در پیشبینی دمای رولایه در دوران لایه‌بندی ضعیف عمل کرده است. در ادامه روابطی که دو مدل برای محاسبه شار حرارتی مورد استفاده قرار می‌دهند، با هدف دستیابی به علت این اختلاف بررسی شد. با توجه به اینکه مخزن سد پانزده خرداد در منطقه ای قرار دارد که تبخیر عامل مهمی می‌باشد وجود روابط متفاوتی که دو مدل برای محاسبه شار حرارتی تبخیر مورد استفاده قرار می‌دهند، باعث شده تا تبخیر در مدل DYRESM نسبت به میزان واقعی آن کمتر برآورد‌ شده و سبب اختلاف در شبیه‌سازی دمای رولایه در مقایسه با داده‌های اندازه‌گیری شده گردد.
کلیدواژه مدل‌های شبیه‌سازی مخازن ,لایه‌بندی حرارت ,CE-QUAL-W2 ,DYRESM
آدرس دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, پژوهشکده منابع آب- موسسه تحقیقات آب, ایران, دانشگاه رازی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved