>
Fa   |   Ar   |   En
   اعتبارسنجی برآوردهای بارندگی روزانه شبکه APHRODIT و برآوردهای حاصل از درون یابی مکانی بارندگی در استان خوزستان  
   
نویسنده جامعی مژده ,موسوی بایگی محمد ,بنایان اول محمد
منبع آب و خاك - 1393 - دوره : 28 - شماره : 3 - صفحه:626 -638
چکیده    وجود داده های صحیح و قابل اطمینان بارندگی در مطالعات هیدرولوژی، مدیریت و برنامه ریزی منابع آب اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه برای دستیابی به مناسب ترین روش برآورد بارندگی منطقه ای در استان خوزستان، داده های بارندگی روزانه برآوردی حاصل از مناسب ترین روش درون یابی و داده های بارندگی روزانه موجود شبکه APHRODITEطی سال های 2007- 2000 با مقادیر اندازه گیری شده در 44 ایستگاه هواشناسی مقایسه شدند. مناسب ترین روش درون یابی بارندگی روزانه از ارزیابی چهار روش: وزنی عکس فاصله، کریجینگ عمومی، کوکریجینگ و رگرسیون کریجینگ تعیین گردید. در روش های کریجینگ برای تحلیل نیم تغییرنماها پنج مدل نیم تغییرنمای کروی، نمایی، خطی، خطی دارای حد آستانه و گوسی بر داده های بارندگی برازش داده شد. مقایسه داده های بارندگی روزانه APHRODITE با داده های ثبت شده ایستگاه ها نیز از روش نزدیکترین همسایگی صورت گرفت. برای ارزیابی روش های مختلف از اعتبارسنجی متقاطع استفاده شده و تعیین دقیق ترین روش برآورد بارندگی روزانه براساس شاخص های ریشه میانگین مربعات خطا، میانگین خطای اریب، خطای مطلق میانگین و تحلیل رگرسیونی انجام گردید. نتایج ارزیابی خطای روش های درون یابی نشان داد که روش رگرسیون کریجینگ دقت بالاتری در درون یابی داده های بارندگی روزانه استان خوزستان دارد. بنابراین روش های درون یابی مبتنی بر روابط رگرسیونی که از چندین متغیر کمکی استفاده می کنند، دقت برآورد بارندگی را در منطقه بهبود می-دهند. مقایسه شاخص های خطا و تحلیل رگرسیونی روش رگرسیون کریجینگ و شبکه APHRODITE بیانگر آن بود که دقت برآورد رگرسیون-کریجینگ در بیشتر روزهای مورد بررسی بالاتر از APHRODITE است. بنابراین برای دستیابی به توزیع مکانی و برآورد منطقه ای بارندگی روزانه در استان خوزستان، استفاده از روش درون یابی رگرسیون کریجینگ دقیق تر از داده های برآوردی APHRODITE می باشد.
کلیدواژه بارندگی روزانه ,رگرسیون کریجینگ ,APHRODITE ,خوزستان
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved