>
Fa   |   Ar   |   En
   کارایی سپیولیت و بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی در جذب سرب از محلول‌های آبی  
   
نویسنده رفیعی حمیدرضا ,شیروانی مهران ,بهزاد طیبه
منبع آب و خاك - 1393 - دوره : 28 - شماره : 4 - صفحه:818 -835
چکیده    آلودگی زدایی آبهای آلوده به فلزات سنگین، نیاز زیادی به توسعه جاذبهای کارآمد برای این آلاینده ها ایجاد کرده است. این مطالعه، جذب سرب (Pb) بوسیله رسهای سپیولیت (Sep) و بنتونیت (Bent) طبیعی و اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی ستیل‌تری‌متیل آمونیوم (CTMA+) برمید را گزارش می کند. رسهای طبیعی و اصلاح شده با کاتیونهای آلی (رسهای آلی) با استفاده از روشهای دستگاهی × XRF، XRD، FTIR و SEM مشخصه یابی شدند. مطالعات جذب سرب در سیستم بسته انجام شد و تاثیر پارامترهای زمان تماس و غلظت اولیه سرب بر جذب سرب بوسیله جاذبها مورد بررسی قرار گرفت. حداکثر جذب سرب بوسیله سپیولیت (Sep)، سپیولیت اصلاح شده (CTMA-Sep)، بنتونیت (Bent) و بنتونیت اصلاح شده (CTMA-Bent) به ترتیب 26/83، 36/71، 25/56 و mg g-1 37 بدست آمد. مدل های لانگمویر و فروندلیچ بر داده های آزمایش جذب برازش داده شد. مدل فروندلیچ فرایند جذب سرب بوسیله جاذب ها را بهتر توصیف نمود. سرعت جذب سرب بوسیله رسهای اصلاح شده آهسته‌تر از رسهای طبیعی بدست آمد. سینتیک جذب سرب بوسیله جاذبها با استفاده از مدل های شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم، الوویچ و پخشیدگی درون ذرّه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. فرایند جذب سرب بوسیله رسهای آلی از مدل پخشیدگی درون ذرّه ای تبعیت نمود. مدل های شبه مرتبه دوم و الوویچ به ترتیب داده‌های سینتیک جذب سرب بوسیله سپیولیت و بنتونیت طبیعی را بهتر توصیف نمودند. نتایج نشان داد که اصلاح سپیولیت و بنتونیت با سورفکتانت کاتیونی CTMA سبب کاهش ظرفیت جذب آنها برای سرب می شود.
کلیدواژه جذب سرب ,همدمای لانگمویر ,سورفکتانت ستیل تری متیل آمونیوم ,بنتونیت ,سپیولیت
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران
پست الکترونیکی tbehzad@cc.iut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved