>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر سیستم های آبیاری میکرو برعملکرد و میزان آلودگی گیاه فلفل سبز به بیماری بوته میری  
   
نویسنده صدرقاین سید حسین
منبع آب و خاك - 1391 - دوره : 26 - شماره : 6 - صفحه:1505 -1513
چکیده    جهت تعیین مناسب ترین سیستم آبیاری میکرو در زراعت فلفل با دو هدف صرفه جویی در میزان آب مصرفی و محدود کردن پیشرفت بیماری بوته میری فیتوفترایی (Phytophthora capsici)این تحقیق با استفاده از آزمایش کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت دو سال اجرا گردید. سه سیستم آبیاری میکرو شامل آبیاری قطره ای، آبیاری قطره ای تیپ و آبیاری قطره ای با لوله های تراوا به عنوان فاکتور اصلی و سه سطح 100، 75 و50 درصد تامین آب مورد نیاز گیاه به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. ژنوتیپ مورد استفاده واریته حساس قلمی ورامین بود. در سال اول سیستم های آبیاری باعث ایجاد تفاوت معنی داری در پیشرفت میزان آلودگی و عملکرد شدند(? < 0/05). سیستم آبیاری قطره ای تیپ یشترین تاثیر را در کنترل آلودگی نشان داد. تیمارهای سطوح آبیاری 75 و 50 درصد در سیستم آبیاری قطره ای تیپ کمترین پیشرفت بیماری را داشت. اثر متقابل سیستم های آبیاری در سطوح مختلف آبیاری برکنترل پیشرفت آلودگی تفاوت معنی داری داشت (? < 0/05). همچنین نتایج سال اول نشان داد که هیچ یک از صفات مورد بررسی به غیر از عملکرد محصول در سطوح مختلف آبیاری تفاوت معنی داری ندارند (P < 0/01). حداکثر عملکرد با استفاده از آبیاری قطره ای تیپ با سطح آبیاری 100درصد حاصل شد. سیستم های آبیاری از نظر کارایی مصرف آب با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند (P < 0/05). سیستم آبیاری قطره ای تیپ با سطوح آبیاری 100 و 75 درصد تامین نیاز آبی گیاه بیشترین کارایی مصرف آب را داشت. در دومین سال اجرای آزمایش، سیستم های آبیاری و سطوح مختلف آبیاری اثر معنی داری بر عملکرد محصول داشتند (P < 0/05)، اما اثر متقابل آنها تفاوت معنی داری نداشت. حداکثر عملکرد محصول با استفاده از آبیاری قطره ای تیپ با سطح آبیاری 100درصد حاصل شد. اثر سیستم های آبیاری بر کاهش پیشرفت بیماری معنی دار نشد ولی تیمارهای سطوح آبیاری با یکدیگر تفاوت معنی داری از خود نشان دادند. سطح آبیاری50 درصد بیشترین اثر را برکاهش پیشرفت آلودگی داشت. اثر متقابل سیستم ها و سطوح آبیاری نیز تفاوت معنی داری با همدیگر داشتند. سطح آبیاری 75 درصد در آبیاری قطره‌ای حداقل پیشرفت بیماری را داشت. نتایج مشاهده ای در هر دو سال نشان دادکه لوله-های تراوا به دلیل نفوذ ریشه به داخل آنها، پارگی و سوراخ شدن لوله ها کارآیی خوبی ندارند. تجزیه مرکب نتایج نشان داد که فلفل گیاهی است تقریبا حساس به تنش و بالاترین عملکرد با تامین کامل نیاز آبی گیاه به دست می آید. حداکثر عملکرد محصول به میزان 7214 کیلوگرم، حداقل حرکت بیماری و بیشترین کارایی مصرف آب به میزان 311/1 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب آب مصرفی از سیستم آبیاری قطره ای تیپ با سطح 100درصد تامین نیاز آبی گیاه حاصل شد. با عنایت به نتایج حاصله، سیستم آبیاری قطره ای تیپ با تامین 100 درصد نیاز آبی گیاه قابل توصیه به کشاورزان می باشد.
کلیدواژه آبیاری قطره ای تیپ ,آبیاری قطره ای ,بیماری بوته میری ,فیتوفترایی ,فلفل ,کارآیی مصرف آب ,لوله های تراوا
آدرس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی, هیات علمی , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved