>
Fa   |   Ar   |   En
   تغییر در قابلیت استفاده و اجزا مس در ریزوسفر گندم ((Triticum aestivum L. در تعدادی از خاک‌های آهکی  
   
نویسنده متقیان حمیدرضا ,حسین پور علیرضا ,محمدی جهانگرد ,رئیسی فایز
منبع آب و خاك - 1391 - دوره : 26 - شماره : 6 - صفحه:1492 -1504
چکیده    ریزوسفر ناحیه‌ای کوچک با ویژگی‌های شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی متفاوت از توده خاک است. این تحقیق با هدف بررسی اثر ریزوسفر گندم بر قابلیت استفاده و جز ‌بندی مس با استفاده از ریزوباکس در شرایط گلخانه‌ای انجام شد. تعداد 3 بذر گندم در هر ریزوباکس کاشته شد. پس از 8 هفته گیاهان برداشت و خاک‌های ریزوسفری و توده جدا شدند. کربن آلی خاک، کربن آلی محلول، کربن بیوماس میکروبی، مس قابل استفاده (با استفاده از 7 روش عصاره‌گیری شیمیایی) و جز ‌بندی مس در خاک‌های ریزوسفری و توده تعیین شدند. نتایج نشان داد که کربن آلی خاک، کربن آلی محلول و کربن بیوماس میکروبی در خاک‌های ریزوسفری افزایش معنی‌داری (01/0p < ) داشتند. مقدار مس عصاره‌گیری شده با استفاده از عصاره‌گیرهای شیمیایی در خاک‌های ریزوسفری کمتر از خاک‌های توده بود. در خاک‌های ریزوسفری مس تبادلی، مس پیوندشده با کربنات‌ها و مس پیوندشده با اکسیدهای آهن و منگنز کاهش یافته و مس پیوندشده با ماده آلی و جز باقیمانده افزایش یافته بودند. مس پیوندشده با اکسیدهای آهن و منگنز و مس باقیمانده در خاک‌های ریزوسفری و توده با مس عصاره‌گیری شده با روش‌های DTPA-TEA، AB-DTPA و مهلیچ 3 همبستگی معنی‌داری (05/0p < ) داشتند. همبستگی بین شاخص غلظت و مس عصاره‌گیری شده با روش‌های AB-DTPA و مهلیچ 3 در خاک‌های ریزوسفری و توده معنی‌دار (05/0p < ) بود. همچنین شاخص جذب با مس عصاره‌گیری شده با کلرید کلسیم 01/0 مولار در خاک‌های ریزوسفری و توده همبستگی معنی‌داری (05/0p < ) داشت. نتایج نشان داد که شاخص‌های غلظت و جذب با مس پیوندشده با اکسیدهای آهن و منگنز و مس باقیمانده در خاک‌های ریزوسفری و توده همبستگی معنی‌داری (05/0p < ) داشتند. ضریب همبستگی بین شاخص‌های گندم و مس عصاره‌گیری شده با استفاده از روش‌های شیمیایی و اجزا مس در خاک‌های ریزوسفری بیشتر از خاک‌های توده بود.
کلیدواژه ریزوسفر ,گندم ,جز ‌بندی ,مس
آدرس دانشگاه شهرکرد, دانشجوی دکتری, ایران, دانشگاه شهرکرد, استاد, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشیار, ایران, دانشگاه شهرکرد, استاد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved