>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه آزمایشگاهی عوامل موثر بر شکل گیری جریان موجکی در سرریزهای لبه پهن  
   
نویسنده مددی محمدرضا ,فرسادی زاده داود ,حسین زاده دلیر علی
منبع آب و خاك - 1391 - دوره : 26 - شماره : 6 - صفحه:1428 -1439
چکیده    جریان موجکی در سرریزهای لبه پهن، پدیده ای است که تحت شرایط هیدرولیکی خاصی رخ می دهد. در این حالت سطح جریان روی سرریز به شکل موجک های سینوسی در آمده و تعداد این موجک ها ممکن است از یک تا بیش از 10 عدد متغیر باشد. وقوع این پدیده باعث می شود که اندازه-گیری جریان توسط این سازه ها با خطا صورت گیرد. در این تحقیق ضمن معرفی مهمترین عوامل موثر بر ایجاد جریان موجکی، تاثیر پارامترهای هندسی سرریزهای لبه پهن مستطیلی بر روی شکل گیری و مشخصه های این جریان در حالتی که فقط یک موجک بر روی سرریز تشکیل شده باشد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان داد که با کاهش شیب وجه بالادست سرریز از حالت قایم به زاویه شیب 40 درجه، ارتفاع نسبی موجک 78 درصد کاهش یافته و طول نسبی موجک 55 درصد افزایش داشته و موقعیت تشکیل موجک به سمت پایین دست منتقل شد. با تغییر انحنای پیشانی بالادست سرریز از حالت لبه تیز به شعاع انحنای نسبی 5/0، ارتفاع نسبی موجک به میزان 80 درصد کاهش یافت. زبر کردن سطح تاج سرریز نیز بسته به موقعیت ایجاد زبری، سبب تضعیف یا از بین رفتن موجک شد.
کلیدواژه اندازه گیری جریان ,پارامترهای هندسی سرریز ,مشخصه های جریان
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه کشاورزی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشیار, ایران, دانشگاه تبریز, دانشیار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved