>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی نشان پدیده نوسان‌های مادن-جولیان بر رخداد بارش‌های روزانه استان‌های سیستان و بلوچستان و فارس   
   
نویسنده قایدامینی اسدآبادی حبیب اله ,ناظم السادات محمد جعفر
منبع آب و خاك - 1391 - دوره : 26 - شماره : 6 - صفحه:1372 -1383
چکیده    نوسان های مادن جولیان یکی از پدیده‌های جوی حاره ای می باشد که با دوره های فعال همرفتی در پهنه های گرمسیری نیمکره شرقی در پیوند می باشد. همزمان با فاز فعال این پدیده کارکردهای همرفتی در سراسر پهنه های گرمسیری شرق اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام افزایش می یابد. فازهایی از این پدیده که بارش های همرفتی آن در پهنه هایی رخ می دهد که با فازهای 3، 4، 5 و 6 مشخص می گردد، فاز مثبت و فازهایی که بارش های آن در پهنه های چیرگی فاز 1، 2، 7 و 8 رخ می دهد، فاز منفی نامیده شد. پیوند میان نمایه MJO و بارش‌های نوامبر تا آوریل در 7 ایستگاه که در استان های سیستان بلوچستان و فارس جای گرفته اند، در دوره زمانی 2005-1979 برای آگاهی از نشان فازهای این پدیده بر اندازه بارش و تواتر رخداد دوره‌های خشک و تر در مقیاس زمانی روزانه ارزیابی گردید. یافته‌های آماری نشان داد که اندازه بارش همزمان با چیرگی فاز منفی به گونه‌ی معنی‌داری از مقادیر بارش همزمان با چیرگی فاز مثبت بیشتر می‌باشد. در بیشتر ایستگاه ها، همزمان با چیرگی فازهای منفی MJO احتمال رخداد دور‌ه‌های تر در فاز 2 کمتر از فازهای 1، 7 و 8 می‌باشد. همچنین همزمان با چیرگی فازمثبت MJO احتمال رخداد دوره‌های خشک در فاز 4 و 5 به ترتیب در استان های فارس و سیستان بلوچستان، بیشتر از فازهای 3 و 6 می‌باشد.
کلیدواژه MJO ,بارش روزانه ,فاز مثبت و منفی ,سیستان بلوچستان و فارس
آدرس دانشگاه شیراز, کارشناسی ارشد, ایران, استاد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved