>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه الگوریتمهای SEBAL و S-SEBI در برآورد تبخیر و تعرق در منطقه کرج  
   
نویسنده حسن پور بهاره ,میرزایی فرهاد ,ارشد صالح ,کوثری هانیه
منبع آب و خاك - 1391 - دوره : 26 - شماره : 6 - صفحه:1360 -1371
چکیده    در این مطالعه دو روش برآورد تبخیر و تعرق توسط تصاویر ماهواره ای مورد مقایسه قرار گرفت. اطلاعات مزرعه ای در تابستان سال 1388 با کشت گیاه ذرت در مزرعه اختصاصی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی واقع در کرج به دست آمد. در این مطالعه شارهای گرمایی سطح زمین توسط بیلان انرژی نسبت بوون در 6 روز اندازه گیری شد. متعاقبا تصاویر سنجنده مودیس برای برآورد تبخیر و تعرق منطقه با استفاده از دو الگوریتم SEBAL و S-SEBI مورد استفاده قرار گرفت. تفاوت این دو الگوریتم در برآورد شار گرمای محسوس است. نتایج نشان می دهد که ریشه میانگین مربعات خطا در برآورد شار گرمای خالص و شار گرمای خاک به ترتیب 46 و 43 (w/m2) بوده است. الگوریتم SEBAL قادراست شار گرمای محسوس را نسبت به الگوریتم S-SEBI به مراتب بهتر برآورد نماید و بنابراین شار گرمای نهان نیز بهتر برآورد می گردد. مقدار ریشه میانگین مربعات خطا شار گرمای محسوس و شار گرمای نهان برآورد شده توسط الگوریتم SEBAL به ترتیب 58 و 31 (w/m2) بوده و این مقادیر در برآورد الگوریتم S-SEBI به ترتیب 111 و 74 (w/m2) هستند. تفاوت بین این دو الگوریتم به دلیل استفاده از داده های هواشناسی در برآورد شار گرمای محسوس و مقاومت ایرودینامیک در الگوریتم SEBAL است. همچنین نتایج حاصل نشان داد تبخیر و تعرق ساعتی برآورد شده توسط الگوریتم SEBAL ، 05/0میلیمتر در ساعت با مقدار اندازه گیری شده، تفاوت دارد که حدود 1% تبخیر و تعرق ساعتی می باشد. حال آنکه در الگوریتم S-SEBI این مقادیر به ترتیب 11/0 و 11 درصد است. تبخیر و تعرق روزانه برآورد شده توسط الگوریتم SEBAL 4/0 میلیمتر در روز با مقدار اندازه گیری شده، تفاوت دارد و ضریب توده باقیمانده 1 درصد است. حال آنکه در الگوریتم S-SEBI این مقادیر به ترتیب 1 و 12 درصد است
کلیدواژه تبخیر و تعرق ,بیلان انرژی سطح ,شار گرمای محسوس ,شار گرمای نهان ,شار گرمای خالص
آدرس دانشجوی دکتری, ایران, استادیار, ایران, شرکت فیشل پاد, مهندس مشاور , ایران, دانش آموخته کارشناسی ارشد , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved