>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش بینی تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از مدل های سری زمانی (مطالعه موردی: ارومیه)  
   
نویسنده آزاد طلاتپه نسرین ,بهمنش جواد ,منتصری مجید
منبع آب و خاك - 1392 - دوره : 27 - شماره : 1 - صفحه:213 -223
چکیده    تبخیر-تعرق پتانسیل یکی ازمهمترین و موثرترین مولفه ها در بهینه سازی مصرف آب کشاورزی و مدیریت منابع آب می باشد. یکی از روشهای تخمین تبخیر-تعرق استفاده از سری های زمانی است. در این تحقیق، کاربرد سری های زمانی مختلف همچون AR و ARMA در پیش بینی ماهانه تبخیر-تعرق پتانسیل در ایستگاه سینوپتیک ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفت. در این فرایند تبخیر-تعرق پتانسیل ماهانه از سال 1350 تا 1389 محاسبه شده و 35 سال داده اولیه برای واسنجی مدل و 5 سال داده آخر برای صحت سنجی آن مورد استفاده قرار گرفت. پس از انتخاب بهترین مدل، با استفاده از آن، مقادیر تبخیر-تعرق پتانسیل برای 5 سال آینده پیش بینی گردید. نتایج نشان داد که مدل سری زمانی AR(11) دارای نتایج بهتری در مقایسه با دیگر مدل ها بوده و روند تغییرات سری زمانی AR(11)خطای کمتری داشت. مقادیر R2 و RMSE در مدل AR(11) به ترتیب 96/0 و 85/1 میلیمتر در ماه بدست آمد
کلیدواژه ایستگاه سینوپتیک ارومیه ,پیش بینی ,تبخیر-تعرق پتانسیل ,سری زمانی ,AR ,ARMA
آدرس دانشگاه ارومیه, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه ارومیه, استادیار, ایران, دانشگاه ارومیه, استادیار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved