>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش کاه و کلش برنج و زیولیت در بهسازی خاک های ترک دار شالیزاری  
   
نویسنده علیزاده مریم ,میرزایی فرهاد ,سهرابی تیمور ,کاووسی مسعود ,یزدانی محمدرضا
منبع آب و خاك - 1392 - دوره : 27 - شماره : 1 - صفحه:103 -112
چکیده    مدیریت آب در خاک های ترک دار شالیزاری، یک مسیله مهم در کشت برنج است. به منظور بررسی اثر کاه و کلش برنج و زیولیت بر وضعیت فیزیکی خاک های ترک دار شالیزاری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مؤسسه تحقیقات برنج کشور اجرا شد. در این مطالعه، فاکتور کاه و کلش در چهار سطح (صفر، 5/0، 1 و 5/1 درصد)، فاکتور زیولیت در چهار سطح (صفر، 8، 16 و 24 تن در هکتار)، هم چنین مراحل رطوبتی خاک در 5 سطح مورد بررسی قرار گرفت. فاصله گرفتن خاک از جدار ظرف، عرض ترک های ایجاد شده، روزهای رسیدن به ترک با عرض معین، جرم مخصوص ظاهری و سطح مقطع ترک ها اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که افزودن سطوح بالای بقایای گیاهی سبب به تأخیر انداختن بروز ترک با عرض معین می گردد، این در حالی است که افزودن زیولیت تأثیر چشمگیری در به تأخیر انداختن ترک نداشت. هم چنین جرم مخصوص ظاهری و سطح مقطع ترک دارای همبستگی بالایی (904/0 تا 966/0) بوده و با افزایش سطح مقطع ترک، جرم مخصوص ظاهری روند افزایشی داشت. در نهایت می توان نتیجه گرفت افزودن بقایای گیاهی به خاک، سبب از بین رفتن ترک های موجود و بازگشت سریع تر خاک به حالت اولیه می گردد.
کلیدواژه زیولیت ,بقایای گیاهی ,خاک های شالیزاری ,ترک
آدرس دانشگاه تهران, دانش آموخته کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه تهران, استادیار, ایران, دانشگاه تهران, استاد, ایران, موسسه تحقیقات برنج کشور, دانشیار, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved