>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی اقتصادی تناسب اراضی اطراف شهرستان شهرکرد برای ذرت علوفه ای با استفاده از برنامه ALES   
   
نویسنده اعتدالی سپیده ,گیوی جواد ,عابدی اصغر
منبع آب و خاك - 1392 - دوره : 27 - شماره : 1 - صفحه:36 -44
چکیده    صرفه اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که کشاورزان را ترغیب می کند تا نسبت به کشت یک محصول اقدام کنند. بنابراین علاوه بر ارزیابی کیفی و کمی، می توان بر اساس مقدار سود خالص یا ناخالص در واحد سطح، از نظر اقتصادی نیز تناسب اراضی را مورد ارزیابی قرار داد. این تحقیق به منظو ر انجام این نوع ارزیابی به روش های مختلف، برای ذرت علوفه ای در اطراف شهرستان شهرکرد انجام گرفت. در این راستا، از طریق روش های نرخ بازده داخلی، سود ناخالص، ارزش فعلی خالص و نسبت منفعت به هزینه، با استفاده از نرم افزار ALES، کلاس تناسب اقتصادی واحدهای اراضی برای ذرت علوفه ای تعیین گردید. برای ساختن مدل در نرم افزار ALES، یک بانک اطلاعاتی دربرگیرنده واحدهای خاک، خصوصیات خاک، نیازهای رویشی ذرت علوفه ای، عملکرد، نرخ بازده وام بانکی، هزینه های ثابت و متغیر و قیمت فروش هر واحد وزنی ذرت علوفه ای در محیط نرم افزار ایجاد و سپس کلاس تناسب اقتصادی تعیین شد. نتایج نشان داد که وقتی روش ارزش فعلی خالص بکار می رود، اغلب واحدهای اراضی، در کلاس تناسب (S2) قرار می گیرند و زمانی که از سه روش دیگر استفاده می گردد، کلاس تناسب اقتصادی تمامی واحدهای اراضی، (S1) می گردد. کلاس تناسب اقتصادی، بدست آمده بر مبنای روش محاسبه سود ناخالص، بدون استفاده از نرم افزار ALES، در 40 درصد واحدهای اراضی، S2 و در 60 درصد آنها، S1 می باشد. نتایج تعیین کلاس تناسب اقتصادی به کمک نرم افزار ALES بر مبنای روش محاسبه ارزش فعلی خالص با طبقه بندی کیفی تناسب اراضی منطقه مورد مطالعه که در یک تحقیق قبلی، فقط بر اساس میزان محدودیت مشخصات فیزیکی زمین صورت گرفت، مطابقت بیشتری دارد.
کلیدواژه ارزش فعلی خالص ,ارزیابی اقتصادی تناسب اراضی ,برنامه ALES ,سود ناخالص ,نرخ بازده داخلی ,نسبت منفعت به هزینه
آدرس دانشگاه شهرکرد, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشیار, ایران, دانشگاه شهرکرد, استادیار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved