>
Fa   |   Ar   |   En
   مقیاس سازی منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مفهوم محیط های نامتشابه   
   
نویسنده زرین فر سجاد ,داوری کامران
منبع آب و خاك - 1390 - دوره : 25 - شماره : 6 - صفحه:1448 -1456
چکیده    منحنی مشخصه آب خاک یکی از خصوصیات مهم خاک است که در مسایل مربوط به حرکت آب در خاک در حالت غیر اشباع کاربرد فراوانی دارد. این منحنی با توجه به بافت و ساختمان خاک تغییر کرده و در مورد یک بافت خاک ثابت تحت تاثیر عواملی که ساختمان خاک را تغییر می دهند تغییر می کند. مقیاس سازی روشی است که خصوصیات خاک های مختلف را با استفاده از فاکتور مقیاس به یکدیگر مرتبط می کند. در این پژوهش با استفاده از مفهوم محیط های نامتشابه، روشی برای مقیاس سازی منحنی مشخصه آب خاک هایی با بافت یکسان و جرم مخصوص ظاهری متفاوت ارایه شده است که با استفاده از آن می توان منحنی مشخصه آب خاک را با استفاده از منحنی مشخصه آب خاکی با بافت مشابه و جرم مخصوص متفاوت پیش بینی کرد. جهت ارزیابی این روش از منحنی مشخصه آب خاک برای شش بافت خاک مختلف تحت شرایط ساختمانی مختلف استفاده شد. با استفاده از روش ارایه شده، برای هر بافت خاک منحنی مشخصه آب خاکِ مرجع با استفاده از این منحنی تحت جرم مخصوص ظاهری های مختلف پیش بینی شد. نتایج نشان داد که در محدوده مکش های کم روش پیشنهادی پیش بینی قابل قبولی ارایه می دهد و در محدوده مکش های بالا پیش بینی با استفاده از این روش توام با خطا می باشد. همچنین این روش در دامنه وسیعی از مقادیر جرم مخصوص ظاهری پیش بینی مناسبی ارایه می دهد.
کلیدواژه جرم مخصوص ظاهری ,فاکتور شکل ,فاکتور مقیاس ,منحنی مشخصه آب خاک ,Soil-water characteristic curve ,Scaling factor ,Bulk density ,Shape factor
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی دکتری , ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved