>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر هوادهی و پوشش‌دهی‌‌ بر نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ نهایی خاک چمن لولیوم  
   
نویسنده نوری امامزاده ئی محمدرضا ,رحمتی ابوذر ,قربانی بهزاد ,محمدخانی عبدالرحمان
منبع آب و خاك - 1390 - دوره : 25 - شماره : 6 - صفحه:1227 -1237
چکیده    هوادهی به منظور کاهش تراکم و بهبود نفوذپذیری خاک و نیز تقویت رشد، روی پوشش‌های چمنی چند ساله اعمال می‌شود. برای ارزیابی اثرات هوادهی و پوشش‌دهی بر پدیده نفوذ آب در یک زمین چمن چند ساله، آزمایش فاکتوریلی در قالب طرح کاملاً تصادفی در خرداد ماه 1388 در شهر اصفهان انجام شد. هوادهی با سه سطح A0 (بدون هوادهی)، A1 و A2 (ایجاد سوراخهایی با قطر 1 در یک شبکه منظم سطحی با ابعاد بترتیب 5×5 و 10×5 سانتی‌متر) به عنوان یک فاکتور و پوشش‌دهی با دو سطح T0 و T1 (با و بدون پوشش) به عنوان فاکتور دیگر آزمایش انتخاب شدند. برای مطالعه میزان تاثیر و بقا اثر اعمال تیمارها روی پدیده نفوذ، نفوذسنجی در سه دوره زمانی (10، 70 و 130 روز پس از اعمال تیمارها) به روش استوانه‌های دوگانه انجام گرفت و تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار SAS انجام شد. نتایج نشان داد اعمال تیمار A2T1 در مقایسه با تیمار شاهد (A0T0) نفوذ تجمعی را 286 درصد افزایش داده و سرعت نفوذ پایه را از 4/0 به 1 سانتیمتر بر ساعت ارتقا می‌دهد. تفاوت اثر اعمال دو تیمار A1T1 و A2T1 روی نفوذ معنی‌دار نبود ولی هر دو با تیمار A0T0 تفاوت معنی‌دار داشتند لذا اعمال تیمار A2T1 در مقایسه با A1T1 به لحاظ دارا بودن Ip کمتر از نظر فنی-اقتصادی ارجح است. هوادهی، نفوذپذیری خاک را بهبود بخشیده و پوشش‌دهی، ماندگاری اثر آن را افزایش می‌دهد. هوادهی بدون پوشش برای پوشش چمن در مناطق سیل‌خیز توصیه می‌شود.
کلیدواژه پوشش‌دهی ,چمن لولیوم ,سرعت نفوذ نهایی ,نفوذ تجمعی ,هوادهی ,Aeration ,Basic Infiltration Rate ,Cumulative Infiltration ,Loliumgrass ,Topdressing
آدرس دانشگاه شهرکرد, استادیار, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانش آموخته کارشناسی ارشد , ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشیار , ایران, دانشگاه شهرکرد, استادیار , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved