>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه و بررسی برهمکنش‌های متقابل سیانوباکتری‌های موجود در شالیزارهای درگز  
   
نویسنده پورمندگاری مهرجردی مریم ,ذکایی محمود ,اجتهادی حمید
منبع آب و خاك - 1390 - دوره : 25 - شماره : 6 - صفحه:1378 -1385
چکیده    در این مطالعه پس از شناسایی فلور سیانوباکتریایی شالیزارهای اطراف درگز، به بررسی روابط متقابل این سیانوباکتری ها در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش کشت بر روی محیط جامد BG-110 پرداخته شد. پس از انجام بررسی های لازم، گونه Nostoc piscinale به عنوان قوی ترین و Nostoc spongiaeforme به عنوان ضعیف ترین گونه از نظر تولید متابولیت های ثانویه (آللوکمیکال ها) شناخته شدند. تمامی جفت های مورد مطالعه، از نظر برهم کنش هایشان در مقابل هم در دو طبقه کلی قرار گرفتند. در نهایت درباره استفاده از آللوکمیکال های حاصل از این جلبک های سبز – آبی، جهت مبارزه با توده های مضر جلبکی و کاربرد آن ها در علوم کشاورزی مورد بحث قرار گرفت.
کلیدواژه آللوکمیکال ها ,آللوپاتی ,جلبک های سبز – آبی ,متابولیت های ثانویه ,Blue-green algae ,Secondary metabolites ,Allelochemicals ,Allelopathy
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی کارشناسی ارشد , ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استاد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استاد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved