>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی مدل دو بعدی نفوذ واریک برای شرایط آبیاری جویچه‌ای  
   
نویسنده پناهی مهدی ,میرلطیفی مجید ,عباسی فریبرز
منبع آب و خاك - 1390 - دوره : 25 - شماره : 6 - صفحه:1404 -1412
چکیده    به منظور توصیف و ارزیابی دقیق‌تر عملکرد آبیاری در مدل‌های آبیاری سطحی در نظر گرفتن نفوذ به‌صورت دو بعدی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق، مدل واریک به منظور تعیین نفوذ دو بعدی جویچه با در نظر گرفتن اثرات لبه، ارزیابی و ضرایب تجربی آن تعیین شد. در این ارتباط دو سری آزمایش نفوذ در یک خاک لوم رسی انجام گردید. سری اول شامل 5 آزمایش با دبی ورودی 3/0 تا 8/0 لیتر بر ثانیه در جویچه‌های انتها باز به شکل سهمی، به طول 110 متر، عرض 75 سانتی‌متر و شیب عمومی 008/0 متر بر متر و سری دوم با استفاده از استوانه مضاعف انجام شد. نتایج نفوذ استوانه مضاعف در ارزیابی مدل واریک استفاده شد. دبی هر جویچه با استفاده از فلوم WSC و نفوذ با استفاده از روش ورودی- خروجی اندازه‌گیری شد. با حداقل‌سازی شاخص مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) ضرایب تجربی مدل تعیین شدند. مقادیر 62/0 و 15/1 به ترتیب برای دو ضریب تجربی ? و W*/W تعیین شد. پس از ارزیابی مدل، میانگین خطای مطلق نسبت به مقادیر اندازه گیری شده 9/5 درصد و مجذور میانگین مربعات خطای آن 0031/0 متر‌مکعب بر متر به‌دست آمد. نتایج نشان داد اثر لبه با زمان رابطه خطی دارد و با افزایش زمان مقدار آن افزایش می‌یابد. تحلیل حساسیت نشان داد که مدل کمترین حساسیت را به رطوبت اولیه خاک و عمق آب در داخل جویچه و بیشترین حساسیت را به رطوبت اشباع و محیط خیس شده دارد.
کلیدواژه آبیاری جویچه‌ای ,مدل دو بعدی نفوذ ,مدل واریک ,اثر لبه ,Furrow irrigation ,Two-dimensional infiltration models ,Warrick model ,Edge effect
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی دکتری , ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشیار, ایران, موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved