>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر فروزین و AQS بر کاهش زیستی هماتیت در حضور باکتری شونلا  
   
نویسنده قربان زاده نسرین ,لکزیان امیر ,حق نیا غلامحسین
منبع آب و خاك - 1391 - دوره : 26 - شماره : 2 - صفحه:440 -450
چکیده    کاهش آهن در کانی های آهن دار فرایندی مهم در رفتار آلاینده ها می باشد و درک عوامل موثر بر این فرایند در بهبود اصلاح زیستی آلاینده ها حایز اهمیت خواهد بود. یکی از عوامل موثر بر کاهش آهن مواد آلی می باشند که با سازوکارهای انتقال الکترون وکمپلکس کردن، کاهش زیستی آهن فریک را در حضور باکتریهای کاهنده آهن افزایش می دهند. از این رو به منظور بررسی این سازوکارها در فرایند کاهش زیستی هماتیت از AQS به عنوان ناقل الکترون و از فروزین به عنوان کمپلکس کننده استفاده شد. آزمایشی با 12 تیمار شامل دو شاهد (بدون باکتری و همراه با باکتری) و پنج سطح فروزین (5/0، 1، 5/1، 2و5/2 میلی مولار) و پنج سطح AQS (10،20،30،40و50 میکرومولار) درحضور باکتری Shewanella sp و سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در محیط کاملاً بی هوازی انجام شد. نتایج حاصل از انجام آزمایش نشان داد که بیشترین کاهش زیستی آهن فریک در تیمارهای حاوی فروزین در سطح 2 میلی مولار و در تیمارهای دارای AQSدر سطح 50 میکرومولار مشاهده شد. فروزین پس از 5 روز و AQS پس از یک روز بیشترین تاثیرگذاری را بر کاهش زیستی آهن فریک در کانی هماتیت نشان دادند. لذا کمپلکس کردن و انتقال الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در هماتیت اثر افزایشی داشتند.
کلیدواژه کاهش زیستی آهن فریک ,فروزین ,AQS ,Bioreduction of ferric iron ,Ferrozine
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی دکتری, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار , ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استاد , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved