>
Fa   |   Ar   |   En
   تخصیص سیستم منابع آب با مدل MIKE BASIN در سری های زمانی رونددار و روندزدایی شده جریان رودخانه، حوضه صوفی چای  
   
نویسنده فتحیان فرشاد ,باقری هارونی محمدحسین
منبع آب و خاك - 1391 - دوره : 26 - شماره : 2 - صفحه:381 -391
چکیده    امروزه تقریباً در اکثر حوضه‌های آبریز، مقوله تخصیص آب از دغدغه‌‌ی اساسی تصمیم‌گیرندگان و ذینفعان آن می‌باشد. از مهمترین اطلاعات مورد نیاز برای شبیه سازی و مدل‌سازی تخصیص سیستم‌های منابع آب، میزان آورد رودخانه می‌باشد که طی سال‌های اخیر با توسعه اراضی کشاورزی و برداشت های بیشتر، با روند کاهشی روبرو است. در این تحقیق تخصیص سیستم منابع آب حوضه صوفی چای، برای سری های زمانی دبی رونددار و روندزدایی شده 1 (به منظور مدیریت بالادست) و2 (به منظور مدیریت پایین دست) با مدل MIKE BASIN انجام شده است. همچنین به منظور بررسی روند جریان رودخانه، از روش های ناپارامتری من-کندال، تایل-سن و اسپیرمن استفاده گردید. نتایج نشان داد که جریان رودخانه صوفی چای روند کاهشی معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد داشته در حالیکه رودخانه چکان چای فاقد روند در این سطح اطمینان می-باشد. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی مدل، حاکی از آن است که در حالت وجود روند، میزان درصد کمبود گره‌های مصرف نسبت به حالت روندزدایی شده 1 و 2 بترتیب با کاهش و افزایش مواجه می باشد. این میزان کمبود، برای گره های کشاورزی 1 و 2 بترتیب 18 و 9/1 درصد کاهش نسبت به حالت روندزدایی شده 1 و به میزان 42 و 25 درصد افزایش نسبت به حالت روندزدایی شده 2، یافته است.
کلیدواژه تخصیص منابع آب ,مدل MIKE BASIN ,درصد کمبود ,روند ,حوضه صوفی چای ,Water Resources Allocation ,MIKE BASIN Model ,Relative Deficit ,Trend ,Soofi Chai Basin
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی کارشناسی ارشد , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved