>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد خسارت ناشی از آلاینده های جوی بر محصولات کشاورزی در شرایط مختلف هواشناسی  
   
نویسنده عبدالمنافی جهرمی نرجس ,موسوی بایگی محمد ,ضیایی علی نقی
منبع آب و خاك - 1391 - دوره : 26 - شماره : 2 - صفحه:523 -532
چکیده    از جمله مسایلی که اخیراً مورد توجه محققین قرار گرفته است، بررسی اثرات آلودگی هوا بر گیاهان و محصولات کشاورزی می باشد. علت این امر آن است که عملکرد گیاهانی که در معرض آلودگی هوا قرار می گیرند به طرز چشم گیری کاهش یافته و از این طریق خسارت های اقتصادی زیادی به بخش کشاورزی وارد می شود. در این تحقیق، ضمن مدل سازی پراکنش آلودگی از یک یا چند منبع آلاینده نقطه ای، سعی شده است تا با استفاده از توابع غلظت آلودگی-عملکرد موجود، میزان خسارت وارده به محصولات کشاورزی محاسبه گردد. با توجه به پیچیدگی های ریاضی پدیده پراکندگی آلودگی ناشی از منابع مذکور و تاثیرپذیری آن از شرایط هواشناسی، شرایط منبع آلاینده و شرایط دریافت کننده ها که در این جا گیاهان هستند، لزوم مدل سازی ریاضی این پدیده به خوبی احساس می گردد. در این راستا برنامه ای کامپیوتری در محیط MATLAB تهیه شد. اساس مدل تهیه شده بر پایه مدل پلوم گوسی می باشد. مدل مذکور قادر است با استفاده از پارامترهای دخیل در پراکنش آلودگی از منابع آلاینده ثابت نقطه ای، میزان و نحوه پراکنش آلودگی را از منابع مذکور محاسبه کرده و سپس با توجه به اراضی کشاورزی موجود در منطقه و نوع محصول کشت شده، میزان خسارت وارده بر گیاهان را ارزیابی کند. در انتها به منظور اطمینان از صحت عملکرد مدل تهیه شده، نتایج پیش بینی میزان پراکنش آلودگی با داده های واقعی مورد صحت سنجی قرار گرفت. نتایج نهایی مدل حاکی از عملکرد مطلوب آن با توجه به شرایط مختلف هواشناسی می-باشد.
کلیدواژه آلاینده های هوا ,آلودگی هوا ,مدل سازی ,مدل گوسی ,گیاهان ,Modeling ,Air Pollution ,Gaussian Model ,Crop Plant ,Air Pollutants
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار , ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استادیار , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved