>
Fa   |   Ar   |   En
   امکان سنجی کشت گیاه شوررست مرتعی Puccinellia distans در آب‌های شور نامتعارف   
   
نویسنده عبدل زاده احمد ,رقیمی مصطفی ,مهربان پویان ,قلیپور محسن ,میرزاعلی ادریس
منبع آب و خاك - 1391 - دوره : 26 - شماره : 2 - صفحه:484 -493
چکیده    پوکسینلیا دیستنس گیاهی چندساله و مرتعی از تیره گندمیان می‌باشد که قادر است در زمین‌های غرقاب با شوری نسبتاً بالا رشد نماید. در این پژوهش، رشد این گیاه به صورت غرقآب با آب‌ دریای خزر، تالاب اینچه، تالاب آجی‌گل و روان آب سطحی در استان گلستان مورد بررسی قرار گرفته است، تا امکان کشت این گیاه با آب‌های شور فوق‌الذکر سنجیده شود. بالاترین هدایت الکتریکی و کل مواد جامد محلول در تالاب آجی‌گل مشاهده شد، در حالی که نمونه آب تالاب اینچه و روان آب سطحی از این لحاظ حدواسط بود و آب دریای خزر کمترین مقادیر را داشت. گیاهان در محیط کشت شنی در محلول غذایی هوگلند درست شده از آب‌های فوق به صورت کامل، دو بار رقیق شده و چهار بار رقیق شده غرقآب شدند. به عنوان شاهد از محلول غذایی هوگلند درست شده از آب شرب گرگان استفاده شد. گیاهان بعد از دو ماه رشد و قبل از رسیدن به مرحله زایشی برداشت شدند. نتایج آزمایش نشان داد که گیاه پوکسینلیا دیستنس قادر به رشد در آب تالاب‌های اینچه و آجی‌گل حتی به صورت چهار بار رقیق شده نیست، ولی در آب دریای خزر و روان آب سطحی قادر به رشد می‌باشد. بالاترین میزان رشد گیاهان در روان آب سطحی چهار بار رقیق شده مشاهده شد که حتی از آب شرب گرگان نیز رشد بالاتری داشت. این امر احتمالاً به دلیل مقادیر بالای ترکیبات نیتروژنه به ویژه نیترات در این آب است. این نتایج نشان می‌دهد که پوکسینلیا دیستنس گیاهی مقاوم به شوری است و می‌تواند در سواحل و محل جمع‌شدن روان آب سطحی کشت شود.
کلیدواژه پوکسینلیا دیستنس ,آب‌های شور نامتعارف ,Poccinellia distance ,Salinity stress
آدرس دانشگاه گلستان, دانشیار , ایران, دانشگاه گلستان, دانشیار , ایران, دانشگاه گلستان, دانشجوی دکتری , ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان, دانش آموخته کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانش آموخته کارشناسی ارشد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved