>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1402 - دوره:37 - شماره:3


  tick  اثر رهاسازی اراضی کشاورزی بر برخی خصوصیات بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاک - صفحه:397-413

  tick  ارزیابی کارآیی مدل Ssm در شبیه‌سازی رشد و نمو گندم تحت شرایط تنش آبی - صفحه:353-366

  tick  ارزیابی میزان تبخیر-تعرق و بهره‌وری آب بر اساس پایگاه داده Wapor فائو در دشت قزوین - صفحه:487-502

  tick  بررسی انواع خشکسالی و مشخصه‌های آن در ایران با استفاده از شاخص بارش تبخیر-تعرق استاندارد شده (Spei) - صفحه:473-486

  tick  تاثیر ضربه قطرات باران بر تولید رواناب و هدررفت خاک از شیارهای شخم تحت شدت‌های مختلف باران - صفحه:383-396

  tick  تاثیر نانو ذرات آهن مغناطیسی در توزیع شکل‌های شیمیایی کادمیوم در یک خاک آلوده - صفحه:431-442

  tick  تغییرات مکانی خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز بریموند استان کرمانشاه - صفحه:443-456

  tick  رابطه بین شیب دامنه و سنگ بستر با برخی از ویژگی‌های خاک - صفحه:415-430

  tick  مدیریت و شبیه‌سازی مخزن چندمنظوره سد لتیان و ارزیابی عملکرد آن براساس سیاست بهره‌برداری در مقیاس زمانی روزانه - صفحه:367-382

  tick  منشایابی و ارزیابی آلودگی خاک‌های مرکزی استان خوزستان به برخی فلزات با پتانسیل آلایندگی - صفحه:457-471
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved