>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1401 - دوره:36 - شماره:1


  tick  اثرات متقابل سرب نیترات، سالیسیلیک اسید و بیوچار بر ویژگی‌های رشدی گیاه آویشن (Thymus Vulgaris L.) - صفحه:67-79

  tick  ارزیابی عملکرد مدل Ihacres با روش‌های خطی Armax و Expuh (مطالعه موردی: حوضه رودخانه شور در قائن) - صفحه:17-30

  tick  ارزیابی نقش سامانه‌های مدیریتی مختلف بر شاخص کیفیت خاک با استفاده از عملکرد محصول (مطالعه موردی: دشت نیشابور) - صفحه:95-112

  tick  برآورد تبخیر تعرق در فضاهای سبز با روش‌های Wucols، Pf و Ipos (کرج) - صفحه:1-15

  tick  برآورد زمانی فضایی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ی Gpm در حوضه‌ی آبریز جازموریان - صفحه:145-165

  tick  تاثیر اصلاح کننده آلی و شیمیایی بر پایداری ساختمان خاک، دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت و گنجایش آب انتگرالی گیاه گندم در خاک‌های شور - صفحه:113-126

  tick  تاثیر سورفکتانت باکتریایی همراه با کاربرد کلات کننده‌ها بر کادمیم محلول در یک خاک آهکی - صفحه:53-65

  tick  تاثیر همزیستی میکوریزی بر میزان عناصرغذایی پایه‌های متداول بادام در شرایط تنش خشکی - صفحه:81-94

  tick  شبیه ‏سازی بیلان آب زیرزمینی با استفاده از مدل تلفیقی و جامع آب سطحی و زیرزمینی Swat-Modflow-Nwt (مطالعه موردی: دشت مهاباد) - صفحه:31-52

  tick  پیش‌آگاهی سرمازدگی بهاره باغات سیب با استفاده از مدل Wrf - صفحه:127-144
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved