>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1400 - دوره:35 - شماره:6


  tick  بررسی کارایی شاخص کیفیت آب زیرزمینی (Gqi) به منظور ارزیابی بلندمدت تاثیرات انتقال آب بین حوضه‌ای با کمک روش‌های ناپارامتری و Gis (مطالعه موردی آبخوان یزد- اردکان) - صفحه:791-804

  tick  تاثیر سرباره مس مواد آلی بر شاخص‌های فیزیولوژیک کمبود آهن گیاه سورگوم (Sorghum Bicolor) - صفحه:823-841

  tick  تاثیر نانو ذرات نقره بر فعالیت میکروبی و جمعیت باکتریایی یک خاک آهکی با استفاده از Qpcr - صفحه:843-859

  tick  تحلیل هواشناختی بارش‌های سیل‌آسا و فراگیر در جنوب شرق ایران - صفحه:891-907

  tick  تخصیص بهینه مخازن ذخیره سطحی با استفاده از روش سلسله مراتب فازی (مطالعه موردی: سد مخزنی شهرچای ارومیه) - صفحه:763-778

  tick  توسعه روش روندیابی هیدرولیکی معکوس سیل در خشک‌رودها با درنظر گرفتن میزان نفوذ یا نشت - صفحه:805-822

  tick  روش برآورد رطوبت‌خاک با استفاده از تکنیک سنجش از دور توسط ماهواره Landsat - صفحه:861-872

  tick  کاربرد سطح فاز زمین‌ریخت در افزایش خلوص واحدهای نقشه خاک در رودیکرد ژئوپدولوژی - صفحه:873-890

  tick  مقایسه روش‌های کشت مستقیم و نشائی برنج تحت روش‌های مختلف آبیاری - صفحه:779-790

  tick  پیش‌نگری تغییرات قلمروی کشت خرمای گنطار و حلاوی در ایران در قرن بیست و یکم - صفحه:909-922
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved