>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1400 - دوره:35 - شماره:4


  tick  اثر روش‌های خاک‌ورزی بر برخی خصوصیات خاک و بهره‌وری آب در دو رقم چغندرقند - صفحه:461-473

  tick  برآورد زمان تاخیر تغذیه در آبخوان مشهد-چناران با استفاده از روش همبستگی متقابل - صفحه:489-504

  tick  برآورد مقدار کربن آلی خاک با استفاده از داد‌های طیفی در گستره Vis-Nir-Swir-Tir - صفحه:567-581

  tick  بررسی قابلیت انباشت زیستی جو برای سرب و کروم خاک در شرایط تنش خشکی - صفحه:519-534

  tick  تاثیر باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد گیاه و فیلتر‌کیک بر رشد و غلظت عناصر غذایی در گیاه اسفناج در برهم‌کنش با علف‌کش - صفحه:583-597

  tick  تاثیر فیتازهای سویه‌های آسپرژیلوس بر فراهمی فسفر از فیتات سدیم و جذب فسفر در گیاه ذرت - صفحه:505-517

  tick  تخمین بار معلق رسوبی با استفاده از روش‌های هوشمند تلفیقی با در نظر گرفتن عدم قطعیت مدل - صفحه:475-488

  tick  مدیریت زیستی فرسایش خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گاوشان،‌ استان کرمانشاه) - صفحه:551-566

  tick  واکاوی تغییر‌پذیری طول فصل رشد و درجه-روزهای رشد محصولات کشاورزی در مناطق مرتفع و ساحلی - صفحه:599-612

  tick  پاسخ پایه‌های مختلف مرکبات به مصرف کمپوست گرانوله گوگردی و نیتروژن - صفحه:535-549
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved