>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1398 - دوره:33 - شماره:4


  tick  ارزیابی فنی و هیدرولیکی آبیاری قطره‌ای زیرسطحی و بررسی تاثیر کارآیی این سامانه بر صفات رشدی درختان زیتون تحت مدیریت زارعین - صفحه:549-564

  tick  ارزیابی موقعیت سامانه‌های آبیاری بارانی اجرا شده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: دشت زنجان) - صفحه:565-578

  tick  برآورد تبخیر از سطح آزاد آب با استفاده از سبال و مقایسه با روش‌های تجربی - صفحه:537-548

  tick  بررسی اثر سایه‌انداز سه رقم نخل و عمق خاک بر میزان واجذبی روی بومی خاک آهکی - صفحه:621-633

  tick  بررسی اثرات کاربرد توام گیاه پالایی و زیست پالایی در یک خاک آلوده به نفت خام - صفحه:579-590

  tick  برهمکنش سولفات روی و ورمی‌کمپوست بر قابلیت استفاده و جزءبندی روی در یک خاک آهکی - صفحه:591-603

  tick  بهبود تجزیه زیستی آلاینده هیدروکربنی بنزوپیرن با استفاده از دسته‌باکتریایی تولید کننده سورفاکتانت زیستی - صفحه:605-619

  tick  بهینه‌سازی انحلال پتاسیم توسط باکتری Pseudomonas Fluorescens با استفاده از طرح پلاکتبرمن و روش سطح پاسخ (Rsm) - صفحه:647-657

  tick  تاثیر مدیریت مصرف منابع پتاسیمی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گندم پائیزه - صفحه:635-645

  tick  مدل‌سازی یکپارچه آب سطحی و زیرزمینی در مناطق متکی بر سیستم کشاورزی آبی با استفاده از مدل Swatmodflow (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) - صفحه:521-536
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved