>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1390 - دوره:25 - شماره:2


  tick  ارایه مدل فازی به منظور برآورد تبخیر و تعرق مرجع ساعتی با استفاده از حداقل داده های هواشناسی - صفحه:275-286

  tick  ارایه مدلی غیر پارامتریک برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از روش K- نزدیکترین همسایه - صفحه:347-355

  tick  ارزیابی حساسیت مدل های نفوذ نسبت به تغییرپذیری رطوبت خاک - صفحه:338-346

  tick  ارزیابی حساسیت پارامترهای ورودی در وضعیت بیابان زایی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: جنوب شهرستان نیشابور) - صفحه:398-410

  tick  ارزیابی مدل های هوشمند عصبی و تجربی در تخمین رواناب سالانه - صفحه:365-379

  tick  بررسی تاثیر افزایش ماسه بادی و آهک بر روی خصوصیات مقاومتی خاکهای رسی - صفحه:230-239

  tick  بررسی تغییرات شدت و دوره بازگشت خشکسالی حوضه قره سو در دوره های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم - صفحه:315-326

  tick  بررسی رابطه تخلخل با حداکثر عمق آبشستگی آبشکن های L شکل نفوذپذیر با زبانه به سمت بالا دست و پایین دست در شرایط آب زلال - صفحه:305-314

  tick  برهم کنش قارچ های میکوریز آربوسکولار و باکتری های Pgpr مقاوم به کادمیوم در گیاه پالایی کادمیوم - صفحه:266-274

  tick  تاثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی: بهشهر) - صفحه:389-397

  tick  تاثیر کاربرد لجن فاضلاب و کودهای دامی در معدنی شدن نیتروژن و خصوصیات ریزوسفری گیاهان ذرت و آفتابگردان - صفحه:327-337

  tick  تغییرات مکانی بایومس ماکروفون و ویژگی های خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه - صفحه:248-257

  tick  روندیابی سیلاب و تخمین تلفات نشت در رودخانه های فصلی با حل همزمان معادلات جریان غیر ماندگار و نشت - صفحه:296-304

  tick  غربال ارقام مختلف گندم بهاره از لحاظ تحمل به کمبود روی با استفاده از شاخص های مختلف تنش - صفحه:287-295

  tick  مدل تصادفی پیش بینی عمق آبشستگی بستر رودخانه شریانی بر اساس تغییرات ریخت شناسی رودخانه ها - صفحه:216-229

  tick  مدل ریاضی واسنجی خودکار روش تجربی کاهش سطح در توزیع رسوبات در مخازن سدها با استفاده از الگوریتم ژنتیک - صفحه:356-364

  tick  مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis Perennis) در شرایط کنترل شده - صفحه:380-388

  tick  مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی سه رقم سیب زمینی (.Solanum Tuberosum L) - صفحه:240-247

  tick  نحوه تشکیل، میکرومرفولوژی و کانی شناسی رسی خاک های واقع بر سطوح ژئومرفیک گوناگون در منطقه جیرفت - صفحه:411-425

  tick  واسنجی یک مدل ساده (Vsm) جهت پیش بینی عملکرد ذرت تحت مدیریت های مختلف آب و نیتروژن - صفحه:258-265
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved