>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1390 - دوره:25 - شماره:1


  tick  اثر همزمان تلقیح کرم خاکی(Lumbricus Terrestris L.) و کاربرد مواد آلی مختلف بر تغییرات زمانی فعالیت آنزیمی یک خاک لوم آهکی - صفحه:150-160

  tick  ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی و شیمیایی و تراکم بر عملکرد گل و ویژگی‌های بنه زعفران (Crocus Sativus L.) - صفحه:196-206

  tick  ارزیابی اثرات روش‌های مختلف عرضه کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط آبی - صفحه:19-28

  tick  ارزیابی تاثیر شاخصهای اقلیمی Nao و Soi بر تغییرات تراز دریاچه ارومیه، کاربرد روشهای آنالیز طیفی سری های زمانی - صفحه:140-149

  tick  ارزیابی عملکرد توزیع آب در شرایط مختلف بهره برداری کانال اصلی غرب شبکه آبیاری دز با استفاده از مدل هیدرولیکیCanalman - صفحه:125-139

  tick  ارزیابی کمی و کیفی توان تولید هورمون اکسینی (Iaa) توسط برخی از سویه‌های ریزوبیومی بومی خاکهای ایران - صفحه:61-69

  tick  بررسی آزمایشگاهی اثر شکل ذرات رسوبی بستر بر ضریب زبری مانینگ - صفحه:51-60

  tick  بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن - صفحه:42-50

  tick  تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های Saltmod و شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:174-186

  tick  تخمین مقاومت برشی خاک با استفاده از توابع انتقالی و توابع پیش بینی فضایی خاک - صفحه:187-195

  tick  جداسازی، شناسایی و بررسی کارآیی باکتری های ریزوسفری دارای توان تولید آنزیم Acc دآمیناز در کاهش اثرات تنش شوری بر رشد کلزا - صفحه:29-41

  tick  سرعت تجزیه مواد آلی کمپوست زباله شهری، ورمی‌کمپوست، کود دامی و کمپوست پسته در بافت و شوری‌های متفاوت خاک در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:84-93

  tick  کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکی Ihacres به منظور شبیه سازی جریان روزانه - صفحه:104-114

  tick  مطالعه آزمایشگاهی کاهش نیترات از آب شرب با استفاده از نانو ذرات دو فلزی آهن/مس - صفحه:94-103

  tick  مطالعه تاثیر سویه‌های مختلف باکتری‌های محرک رشد ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر خصوصیات رشد و عملکرد ذرت - صفحه:1-10

  tick  مقایسه برخی از شاخص‌های فیزیکی کیفیت خاک در کاربری‌های مختلف اراضی در حوزه مرغملک، شهرکرد (استان چهارمحال و بختیاری) - صفحه:115-124

  tick  مقایسه مدلPersiann با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه (مطالعه موردی: خراسان شمالی) - صفحه:207-215

  tick  مقایسه مقادیر توان حمل ماسه برآورد شده به دو روش سرعت های لحظه ای و روش کلاسهای سرعت فرایبرگر با استفاده از نرم افزارگلماسه نما (مطالعه موردی: جاسک و کرمان) - صفحه:11-18

  tick  نقش کمپوست در تعدیل اثرات کادمیم بر تنفس و بیوماس میکروبی، و فعالیت فسفاتازهای خاک - صفحه:161-173

  tick  پیش بینی و ارزیابی تغییرات دما و بارش ایران در دهه های آینده با الگوی Magicc-Scengen - صفحه:70-83
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved