>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر مدیریت آبشویی بر تغییرات شوری در سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی (مطالعه موردی: سمنان)  
   
نویسنده دهقانی سانیچ حسین ,حاجی آقابزرگی حمیدرضا ,قائمی علی اصغر ,نوشادی مسعود
منبع آب و خاك - 1397 - دوره : 32 - شماره : 5 - صفحه:879 -890
چکیده    اعمال آبشویی همراه با مدیریت صحیح آبیاری یکی از روش‌های موثر در کاهش میزان شوری خاک است. در این پژوهش تاثیر مدیریت آبشویی بر تغییرات میزان شوری در سه رژیم آبیاری منطبق بر مدیریت زارع (i1)، نیاز آبی (i2) و نیاز آبی و آبشویی (i3) در باغ پسته ای در منطقه ی صفائیه، از توابع شهرستان سرخه در استان سمنان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش بیان گر عملکرد بهتر دو رژیم i2 وi3 در خارج کردن سدیم از منطقه ریشه بود و رژیم آبیاری i2 به دلیل کاهش بیشتر میزان سدیم در مقابل حجم آب کاربردی کم تر و نیز بهتر عمل کردن در طول دوره رشد مناسب تر از رژیم آبیاریi3 بود. از لحاظ میزان منیزیم رژیم i2 نسبت به رژیم i1 و i3 موفق تر عمل کرد. اعمال بیش از حد مجاز آب نه تنها اثر مطلوبی بر خارج کردن املاح از منطقه ریشه ندارد بلکه ممکن است باعث تجمع املاح و آسیب رساندن به گیاه شود. بیش ترین مقدار کلسیم موجود در خاک متعلق به رژیم i2 و i3 به ترتیب برابر با 52.3 و 58.1 میلی اکی والان بر لیتر و کم ترین مقدار این عنصر مربوط به رژیم i1 و i2 برابر با 40.8 میلی‌اکی‌والان بر لیتر بود. از لحاظ میزان sarرژیم i2 با کاهش معنی دار بیش تری مواجه بود و نسبت به رژیم‌های دیگر برتری داشت. در زمان پس از اولین آبیاری در میزان ece در عمق های 25 و 75 سانتی متر اختلاف معنی داری وجود نداشت، ولی در عمق 50 سانتی متریece کاهش معنی‌داری داشت. بیشترین میزان ece با مقدار 14.5 دسی زیمنس بر متر در عمق 75 سانتی متری از سطح خاک در زمان 98 روز پس از اولین آبیاری مشاهده شد. اعمال آبشویی باعث کاهش میزان sar در انتهای فصل رشد نسبت به ابتدای فصل رشد گردید و این کاهش در میزان sar در اثر اعمال آبشویی در رژیم آبیاری i2 بیشتر بود و نسبت به دو رژیم آبیاری دیگر موفق تر عمل کرد. لذا تا شروع فصل رشد بعدی که از بهار شروع می شود میزان sar کم تری را در خاک ذخیره کرده که می تواند اثرات زیان آور آن را تعدیل کند.
کلیدواژه پسته، تجمع املاح، خاک های شور، عمق خاک، مدیریت آبیاری،sar
آدرس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved