>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر زئولیت، ورمی کمپوست و کود حیوانی بر رشد و جذب عناصر کم مصرف در ذرت  
   
نویسنده تقدیسی حیدریان زهره ,خراسانی رضا ,امامی حجت
منبع آب و خاك - 1397 - دوره : 32 - شماره : 4 - صفحه:763 -778
چکیده    زئولیت عموماً به عنوان یک ماده اصلاحی برای خاک استفاده می شود. اضافه کردن برخی از مواد معدنی نظیر زئولیت علی رغم تاثیر مثبت بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می تواند در سطوح زیاد تاثیر منفی بر جذب عناصر غذایی و رشد گیاه داشته باشد. به همین منظور آزمایش گلدانی با هدف بررسی تاثیر زئولیت، کود حیوانی و ورمی کمپوست بر رشد و جذب عناصرکم مصرف در گیاه ذرت به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در گلخانه پژوهشی تحت شرایط کنترل شده انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل زئولیت در سه سطح (صفر، 6 و 12 درصد وزنی)، نوع ماده آلی شامل ورمی کمپوست در سه سطح (صفر، 0.125 و، 0.25 درصد وزنی) و کود گاوی پوسیده در سه سطح (صفر، 0.5 و، 1 درصد وزنی) بودند. نتایج آزمایش نشان داد در بین سطح 6 و 12 درصد زئولیت، سطح 6 درصد آن نسبت به 12 درصد کارایی بهتری داشته است و سطح 12 درصد زئولیت نسبت به شاهد باعث کاهش 19 درصدی وزن خشک گیاه و کاهش وزن تر، که کاهش وزن تر نسبت به شاهد معنی دار نبود. همچنین این سطح زئولیت جذب عنصر روی، آهن و منگنز در گیاه کاهش داد و به ترتیب سبب افزایش 8.93 و 40 درصدی ph و غلظت منگنز خاک شد. در بین تیمارهای آزمایشی، سطح 1 درصد کود گاوی در عدم حضور زئولیت بیشترین مقدار وزن تر و خشک گیاه، ارتفاع گیاه، جذب عناصر روی، آهن و منگنز در اندام هوایی گیاه را دارا بود. همچنین کمترین مقدار ph خاک مربوط به این سطح بوده که اختلاف معنی داری نسبت به بقیه تیمارها و همچنین تیمار شاهد داشت. در نهایت در بین تیمارهای آزمایشی، کارایی ورمی کمپوست نسبت به کود گاوی کمتر بوده و بیشترین تاثیر بر رشد و جذب عناصر کم مصرف در گیاه ذرت مربوط به تیمارهای کود گاوی و کمترین مربوط به تیمار زئولیت بود.
کلیدواژه تغذیه گیاه، زئولیت، کود گاوی، مواد آلی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved