>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر بیوچار و کمپوست ضایعات هرس و تلقیح میکروبی بر فراهمی فسفر  
   
نویسنده رسولی صدقیانی حسن ,واحدی رقیه ,برین محسن
منبع آب و خاك - 1397 - دوره : 32 - شماره : 4 - صفحه:709 -722
چکیده    فسفر از عناصر پرمصرف مورد نیاز گیاه می باشد که کمبود آن یکی از مشکلات خاک های آهکی است. به منظور بررسی تاثیر بیوچار و کمپوست ضایعات هرس درختان سیب و انگور و تلقیح میکروبی بر فعالیت آنزیم فسفاتاز و فراهمی فسفر در ریزوسفر گندم، آزمایشی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در شرایط گلخانه ای در رایزوباکس اجرا گردید. فاکتورها شامل ماده آلی (بیوچار، کمپوست ضایعات هرس و شاهد بدون ماده آلی)، تلقیح میکروبی (قارچ میکوریزای آربوسکولار (amf) و باکتری های ریزوسفری محرک رشد (pgpr) و خاک (خاک ریزوسفری و غیرریزوسفری) بود. نتایج نشان داد که کاربرد همزمان کمپوست و تلقیح میکروبی باعث افزایش معنی دار فعالیت acp،alp و فسفر قابل جذب در خاک نسبت به تیماربدون ماده آلی شد، بطوریکه بیشترین افزایش فعالیت alp و مقدار فسفر قابل جذب مربوط به تیمار مشترکpgpr وکمپوست بود. همچنین در تیمارکمپوست، فعالیت acp و alp در خاک ریزوسفری به ترتیب 1.39 و 1.33برابر خاک غیرریزوسفری بود. با این وجود مقدار فسفر قابل جذب در خاک غیرریزوسفری تیمار کمپوست 21.19 درصد بیشتر از خاک ریزوسفری بود. بیشترین غلظت فسفر در ریشه و اندام هوایی بترتیب در تیمارهای کمپوست تلقیح شده با میکوریزا و بیوچار تلقیح شده با میکوریزا مشاهده شد. همچنین، غلظت فسفر اندام هوایی در تیمار مشترک بیوچار و amf 1.31 برابر غلظت فسفر در تیمار بیوچار و تلقیح pgpr بود. بطورکلی استفاده ازماده آلی و تلقیح میکروبی تاثیر قابل توجهی در فراهمی فسفر و بهبود رشد گیاه دارد.
کلیدواژه ریزوسفر، فراهمی فسفر، مواد آلی، میکروارگانیسم
آدرس دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی خاک, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی خاک, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی خاک, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved