>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1389 - دوره:24 - شماره:1


  tick  اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکی - صفحه:29-37

  tick  بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها - صفحه:107-117

  tick  بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایران - صفحه:118-131

  tick  تأثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفات غی شده با گوگرد و ورمی کمپوست - صفحه:1-9

  tick  تأثیر لجن فاضلاب مجتمع پتروشیمی تبریز بر رشد گیاه گوجه فرنگی - صفحه:10-20

  tick  تأثیر چند نوع قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری محرک رشد گیاه بر شاخص های رشد و عملکرد دو رقم گندم در یک خاک شور - صفحه:53-62

  tick  تغییرات مکانی غلظت سرب و روی در خاک های سطحی و ارتباط آن با مواد مادری و نوع کاربری در بخشی از استان همدان - صفحه:132-144

  tick  شبیه سازی تحلیلی پدیده مسلح شدن بستر رودخانه - صفحه:63-74

  tick  کارایی جذب فسفر در ذرت، چغندرقند و بادام زمینی - صفحه:180-188

  tick  کارایی روی در ارقام متفاوت گندم در یک خاک آهکی دچارکمبود روی

  tick  مدل سازی آزمایشگاهی همزمانی شکست هیدرولیکی سد با ورود سیلاب سریع به مخزن - صفحه:75-83

  tick  مدل سازی آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در سرریزهای استوانه ای - صفحه:166-179

  tick  مدل سازی تولید روان آب حوزه های آبخیز استان کردستان با استفاده از متغیرهای فیزیوگرافی و اقلیمی - صفحه:84-96

  tick  مطالعه تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با زمان - صفحه:21-28

  tick  مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از عامل مویینگی مؤثر - صفحه:189-197

  tick  نقش آنزیم Acc دآمیناز باکتریایی در کاهش اثرات منفی شوری بر رشد کلزا - صفحه:154-165

  tick  پایش خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی و تبخیر و تعرق استاندارد شده (Sepi)، توسعه یافته بر اساس منطق فازی - صفحه:38-52

  tick  پهنه بندی حداکثر بارش روزانه ایران - صفحه:97-106
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved