>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه روش‌های مختلف آماری در برآورد اجزای بافت خاک با استفاده از داده‌های طیفی در محدوده مرئی فروسرخ نزدیک و کوتاه  
   
نویسنده طیبی محبوبه ,نادری مهدی ,محمدی جهانگرد ,حسینجانی‌زاده مهدیه
منبع آب و خاك - 1397 - دوره : 32 - شماره : 1 - صفحه:73 -85
چکیده    استفاده از روش‌های نوین از جمله طیف سنجی در محدوده مرئی و فروسرخ نزدیک و فروسرخ کوتاه (400-2500 نانومتر) به عنوان یک روش سریع، آسان و کم هزینه در پیش‌بینی ویژگی های خاک می‌تواند بسیار موثر باشد. این مطالعه با هدف بررسی توانایی داده‌های طیفی در محدوده مرئی، فروسرخ نزدیک و فروسرخ کوتاه (400-2500 نانومتر) در برآورد اندازه ذرات خاک با استفاده از روش‌های رگرسیون حداقل مربعات جزئی (plsr) و رگرسیون مولفه اصلی (pcr) انجام شد. برای این منظور 120 نمونه خاک از منطقه کفه مور، استان کرمان برداشته شد. جهت ارزیابی مدل 80 درصد داده‌ها برای کالیبراسیون مدل و 20 درصد برای صحت‌سنجی مدل به صورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین جهت اعتبارسنجی از روش حذف هر بار یک نمونه (leave one out-cross validation) استفاده شد نتایج نشان داد بیشترین مقدار r^2و کمترین مقدار rmse برای داده‌های کالیبراسیون و اعتبارسنجی برای لگاریتم پارامترهای رس و شن در روش plsr همراه با پیش‌پردازش مشتق دوم و برای لگاریتم سیلت در روش plsr همراه با پیش‌پردازش مشتق اول به دست آمد. با توجه به مقادیر انحراف پیش‌بینی باقیمانده (rpd) پیش‌بینی مدل برای درصد رس و سیلت قابل قبول و برای درصد شن ضعیف می‌باشد. براساس نتایج این مطالعه طیف‌سنجی می‌تواند به عنوان یک روش سریع، آسان و غیرمخرب در برآورد اجزای بافت خاک مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه رگرسیون حداقل مربعات جزئی (plsr)، رگرسیون مولفه اصلی (pcr)، طیف‌سنجی
آدرس دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته, پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی, گروه اکولوژی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved