>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میکروساختار و خواص سایشی پوشش کامپوزیتیal/al3ti ایجاد شده به کمک الکترود توپودری  
   
نویسنده انصاری افسانه ,کوکبی امیرحسین ,مداح حسینی حمیدرضا
منبع مهندسي متالورژي و مواد - 1395 - دوره : 27 - شماره : 2 - صفحه:1 -8
چکیده    در این پژوهش، با استفاده از فرایند جوشکاری تحت پوشش گازهای محافظ با الکترود تنگستن (تیگ) و الکترود توپودری، پوشش کامپوزیتی مقاوم به سایش، روی آلومینیم خالص تجاری ایجاد شد. الکترودهای توپودری، به کمک دستگاه کشش سیم و نوارهای آلومینیمی و مخلوط پودرهای آلومینیم و تیتانیم تولید شدند. ریزساختار و فازهای موجود در پوشش نیز توسط آزمون های xrd، متالوگرافی و sem مجهز به eds بررسی شد. آزمون های ریزسختی سنجی و سایش انجام شد. بیشترین سختی حاصل (300 ویکرز) حدود 13 برابر فلز پایه بود. نتایج نشان داد که پوشش، شامل فازهای آلومینیم α، تیتانیم α و همچنین بین فلزی al3ti بوده و حضور al3ti منجر به افزایش سختی و مقاومت به سایش میشود.
کلیدواژه پوشش کامپوزیتی؛ مقاومت به سایش؛ جوشکاری تحت پوشش گازهای محافظ با الکترود تنگستن؛ الکترود توپودری.
آدرس دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده مهندسی و علم مواد, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده مهندسی و علم مواد, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده مهندسی و علم مواد, ایران
پست الکترونیکی madaah@sharif.edu
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved