>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مکانیزم واکنش، ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت درجای تولید شده در سیستم al-v2o5  
   
نویسنده آشناگر محمد ,مشرقی علیرضا ,کلانتر مهدی
منبع مهندسي متالورژي و مواد - 1394 - دوره : 27 - شماره : 1 - صفحه:51 -64
چکیده    در ‌این پژوهش، تولید درجای ماده ی مرکب به روش سنتز احتراقی آلومینوترمیک در مجموعه ی al-v2o5 مطالعه شد. برای این منظور، مخلوط پودرهای آلومینیم و v2o5 با نسبت مولی 28 به 3 تحت آسیاکاری و تراکم سازی بعدی قرار گرفتند. برای بررسی دماهای وقوع تحوّلات فازی، از آزمون حرارتی افتراقی استفاده شد و با توجه به دمای پیک مربوط به واکنش‌ها‌، نمونه‌های خام عملیّات حرارتی شدند. ثابت شد که واکنش احیای v2o5 توسط آلومینیم، فرایندی گام‌به‌گام است که v2o4 و v2o3 به عنوان فازهای میانی اصلی و al2o3-γ و al23v4 به عنوان فازهای انتقالی، قبـل از تشکیل فازهای al3v و al2o3-α شکل می‌گیرند. بررسی‌های ریزساختاری و فازی نشان دادند که به دنبال تف‌جوشی تا دمای cº 1000، فاز al8v5 در فصل مشترک بین al3v و al2o3-α به دست می آید. افزون بر این، نتایج آزمون‌های سختی‌سنجی و فشار نشان دادند که سختی و استحکام نمونه‌ها با افزایش دمای گرمادهی، به دلیل تشکیل کسر حجمی ‌بالاتری از ترکیبات بین‌فلزی و سرامیکی، افزایش می یابند، امّا کرنش فشاری به دنبال شکل‌گیری بیش تر فاز ترد al8v5، کاهش می‌یابد.
کلیدواژه کامپوزیت درجا ,ترکیبات بین فلزی ,آلومینوترمیک ,آنالیز حرارتی افتراقی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه یزد, عضو هیات علمی, ایران, دانشگاه یزد, عضو هیات علمی, ایران
پست الکترونیکی mkalantar@yazd.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved