>
Fa   |   Ar   |   En
   سنتز زیرکونات کلسیم به روش سرامیکی  
   
نویسنده رضایی علیرضا ,نقی زاده رحیم ,رضایی حمیدرضا
منبع مهندسي متالورژي و مواد - 1394 - دوره : 27 - شماره : 1 - صفحه:1 -10
چکیده    دو مخلوط شامل کربنات کلسیم و زیرکونیا و هم چنین دولومیت و زیرکونیا با نسبت مولی مساوی آماده گردید و پس از پرس در دماهای مختلف پخت صورت گرفت. از نمونه های پخت شده آنالیز فازی گرفته شد. پیک غالب در تمام نمونه ها زیرکونات کلسیم بود. در دمای c˚ 1300، zro2 منوکلینیک شناسایی شد که شدت آن در نمونه های دولومیتی بیشتر بود. با افزایش دما از شدت zro2 کاسته شده و زیرکونیای پایدار شده با کلسیا ( ca0.15zr0.85o1.85 ) ظاهر شده است که شدت آن در نمونه های حاوی دولومیت بیشتر می باشد.
کلیدواژه زیرکونات کلسیم ,زیرکونیا، کربنات کلسیم ,دولومیت ,زیرکونیای پایدار شده
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, -, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, عضو هیات علمی, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, عضو هیات علمی, ایران
پست الکترونیکی hrezaie@iust.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved